top of page

semestrální zadání LS 2020

Bazén, Praha, Smíchovská náplavka

Úkolem bylo navrhnout bazén do centra Prahy na Smíchovskou náplavku. Základním a povinným kamenem programu je plnohodnotný krytý plavecký bazén 50m/8drah s celoročním provozem a výukový bazén pro děti. Ostatní funkce vyplynuly z analýz. Doplnění a sestavení programu probíhalo prvních čtrnáct dní semestru a bylo součástí úkolu pro studenty. Lázně, wellness, vnější bazén, lido, letní plovárna na Vltavě, opalování, sport, jídlo … Co všechno je bazén v centru města? Funkce. Obraz domu. Urbanismus.

Řešené místo sousedí s rozlehlým rozvojovým územím Smíchova, které čeká v blízké budoucnosti transformace z industrielní periferie na intenzivní čtvrť hlavního města.

Součástí návrhu jsou související exteriérové ploch ve vymezeném řešeném území – s návazností na náplavku. Návrh se nachází v místě, kde je možné a potřebné vymyslet a určit obraz nábřeží. Přírodní? Městské?

Předpokladem užívání bazénu je každodennost, běžná návštěva, zaplavat si po práci.

Kritéria návrhu: bazén jako součást historického centra Prahy a jako přístupná městská služba.

semestral task ST 2020

Swimming Pool at Smíchov Riverbank
@kuzemenský&kunarova studio

Our task was to design a swimming pool in the centre of Prague at Smíchov riverbank ("Smíchovská náplavka").

The fundamental and compulsory part of the program is a full year-round indoor 50m eight lane swimming pool and an educational pool for children. Other functions were result of further analysis. Completion and compilation of the program took place in the first fourteen days of the semester and it was a part of the project brief for students. Bath, wellness, outdoor pool, lido, summer pool at Vltava River, sunbathing, sport, food…What is a swimming pool in the city centre all things considered? A function. An image of its building. Urbanism.

The site is adjacent to a vast strategic development area of Smíchov soon to be transformed from an industrial periphery into an intensely urbanized city quarter.

The project contains designing related exterior surfaces in the site perimeter – with connection to the riverbank. The design is situated in the place where it is both possible and necessary to invent and determine the image of the waterfront. A natural waterfront? Or an urban one?

The premise of the pool´s usage dwells in everydayness, in routine visits, in swimming after work.

Design criteria: swimming pool both as a part of the Prague´s historical centre and as an accessible municipal service. 

01_ortho 1.jpg
03_nadhled 1.jpg
bottom of page