top of page
06_VSTUP_Sipkova_tereza_bazen_naplavka_s

Obraz domu

Městský plavecký bazén na Smíchově je pro mě syntézou sportovní haly, veřejné instituce, staré plovárny, slunečníku, jemnosti staré Prahy, otevřenosti současné doby s odrazem historického charakteru svého území. V domě se odráží plechové haly starého industrálního Smíchova a zároveň sloupové kolonády známé ze starých slohů. Cílem tohoto patchworku je soudobý dům vědomý si svých místních i funkčních kořenů.
 

šipková_kuzemenský_kunarová.jpg
855.JPG
5.JPG
OBRAZ DOMU_WEB ul.jpg
3.JPG
4.JPG
OBRAZ DOMU_WEB dalk.jpg
OBRAZ DOMU_WEB int.jpg
435.jpg
411.jpg
410.jpg
šipková_tereza_DP_PROTFOLIO_LS2020_bazen

Návrh
 


Městský plavecký bazén je pro mě podstatný především svou každodenností a jednoduchou orientací v prostoru. Pevně ukotveným domem, ale zároveň lehkým přístřeškem. Stěžejní pro mě bylo nalezení rovnováhy mezi sportovním prostředím a nábřežním domem, charakteristickým svou unikátní polohou k městu, k řece. 

Urbanismus

Dům je na první pohled umístěn svévolně, solitérně, téměř doprostřed parcely, rovnoběžně s řekou. Na druhý pohled toto řešení umožňuje dobrou prostupnost území. Odstupem od vody ponechává a podporuje severojižní spojení podél řeky. Odstupem od valu a parku vytváří příjemné prostory propojující nábřeží a ulici Hořejší nábřeží. V těchto místech navrhuji pobytové prostory využívající přirozených kvalit okolního terénu. 

Toto řešení se odvinulo ze snahy umožnit maximální prostupnosti území a udržení jeho hodnot, kterými jsou pro mě především průhledy na druhý břeh a kontakt s vodou - pozvolný a jednoduchý přístup k ní. Jeho zasazení do terénu umožňuje, aby byl z každé strany přístupný nebo průhledný a netvořil pevnou zeď. 

Do ulice Hořejšího nábřeží ukazuje dům svou tvář střídáním různého typu prosklení nebo plechu, pozorovatel vnímá odlišná prostředí a děje uvnitř. Fasáda tak žije po celou dobu dne.

Dům je v druhém podlaží uskočen tak, aby prostorově neuzavřel průhled ulic Na Valentince a U Železničního mostu, které jsou kolmé na ulici Hořejší nábřeží. 

Směrem k železničnímu mostu je na nároží umístěn hlavní vstup. Do jeho předprostoru ústí lávka z mostu a je zároveň “mezistanicí” zeleného pásu vedoucího z nově vznikající Smíchovské čtvrti k Vltavě. Cesta k vodě vede po postupně snižujícím se svahu, kde se dál rozděluje směrem k smíchovským kobkám nebo na druhou stranu k Císařské louce, zde se předpokládá nová lávka. 

Oblast břehu se nese v duchu plovárny a venkovní rekreace, nezávislé na chodu vnitřního bazénu. Povrch je měkký, travnatý s cestičkami, umožňující oddych u vody. V soklu domu se nachází zázemí plovárny. Jsou zde převlékací kabinky, sprchy, záchody, pronajímatelné prostory pro bufet apod. Vstup do vody je zde pozvolný, kamenný, v části je umístěno molo, které neslouží jako dřívější kotviště, ale jako odrazový můstek plavcům či odpočinkové místo pro posezení s nohama ve vodě. 

Přechod od volně přístupného břehu přes molo až k pevné náplavce je podstatný. Ukončení revitalizované náplavky je řešeno velkou pevnou plochou, ohraničenou domem, svahem z ulice Hořejšího nábřeží, parkem a vodou. Plocha umožňuje velkou škálu využití, jako jsou trhy nebo koncerty, z domu se do ní navíc otevírá restaurace. Svah parku je doplněn pobytovými schody a pěšinami, díky kterým se propojuje s celým územím.  

Dopravně je objekt i okolní území obslouženo z ulice Hořejší nábřeží. Vjezd do garáží je ve stejné dlažbě jako okolní veřejný prostor. Od pobytové části blíže k řece jej oddělují bloky laviček a zásuvných balustrů. Počítám s budoucí cyklostezkou propojující náplavku dále na jih na Císařskou louku a navrhuji průjezd pro cyklisty v dostatečném profilu 3,5m. Přes území plovárny je cyklostezka mlatová, aby zpomalila cyklisty a zabránila kolizím.
 

95510488_10217381925085678_1932196891869

1 PP

1 NP

2 NP

Dům

Cílem vnitřní struktury domu je jednoduchost a přehlednost. Celkem je dům rozdělen do tří podlaží.

 

První podzemní podlaží tvoří sokl domu a je částečně zapuštěn do terénu. Nachází se zde prostory pro technologie bazénů a garáže. V části směrem k Vltavě je podlaží na úrovni terénu. Pomocí dřevěné vestavby je do kapsy soklu umístěno zázemí plovárny. Plovárna je připravena fungovat sezónně. Posuvné skládací dřevěné panely umožňují její části zcela uzavřít. Během sezóny jsou zde veřejné sprchy, záchody, převlékárny a pronajímatelné prostory. 

První nadzemní podlaží je vyvýšeno od úrovně ulice Hořejší nábřeží o jeden metr. Dům je od chodníku oddělen záhonem a společně s tímto malým soklem chrání intimitu plavců od kolemjdoucích. 

Ve vstupní hale se nachází recepce, schodiště z garáží a kavárna se svým zázemím. Podstatnou součástí tohoto prostoru je průhled směrem k Vltavě, k mostu a do bazénové haly. 

Průchodem z recepce se návštěvník dostane do společných šaten, ze kterých pokračuje do oddělených sprch nebo do šaten v horním podlaží, kde se nacházejí sauny a wellness. Šatny výuky a výukový bazén jsou umístěny v prvním podlaží. Zatímco prostory bazénů a vstupu jsou v převýšených prostorách hal, šatny, zázemí a wellness jsou schovány pro svou intimitu v pevné schránce domu. 

Ze sprch se návštěvník v prvním podlaží dostane do kryté bazénové haly s 50m bazénem, odtud má možnost jít do relaxačního bazénu, mokrého bufetu nebo venkovního 25m bazénu. Směrem k Vltavě je přes celou délku podlaží prostorná venkovní terasa s výhledem na protější břeh. Celé podlaží včetně venkovních prostor funguje bezbariérově.

Mimo terasu je venkovní část bazénu lemována sloupy, mezi nimiž je výplň z děrovaného plechu, který zamezuje přímému vizuánímu kontaktu s ulicí. Subtilní sloupy tvoří pomocí vlnitého plechu přístřeší kolem obou bazénů. Ačkoliv je venkovní bazén situován na severní straně, je dostatečně osluněn. 

Vstupní hala a prostor s výukovým a relaxačním bazénem jsou jednopatrové, bazénová hala je převýšená. 

Druhé podlaží se nachází pouze nad částí šaten. Kvůli průhledům ulic je uskočeno ze severní a jižní strany, a aby nepůsobila stavba příliš dominantně do ulice Hořejšího nábřeží, je lehce uskočeno i na západní straně. Na severní a jižní straně tak vznikají dvě terasy, které patří k wellnesové části a ke kancelářské části, která se také nachází ve druhém podlaží. 

Střecha nad druhým podlažím slouží k umístění vzduchotechniky, nad bazénovou halou je navržená střecha zelená. Výrazným a důležitým prvkem střechy je vlnitý plech, který ji lemuje po celém svém obvodu a vytváří tak krajkovou římsu. Vlnitý plech je také použit jako stříška u hlavního vstupu.

 

Konstrukční řešení

Dům je kombinací železobetonového monolitu a montované ocelové konstrukce. Polozapuštěné podzemní podlaží je železobetonový monolit s nosnými obvodovými stěnami v kombinaci se sloupy. Na to navazuje dvoupatrová železobetonová část. Její plášť směrem do ulice je tvořen sendvičovou skladbou s vnitřní betonovou nosnou stěnou, izolací a pohledovými betonovými panely na fasádě. K této části přímo přiléhá ocelová hala zastřešující bazén. Je tvořena montovanou konstrukcí z válcovaných profilů zaklopených sendvičovými izolačními panely. Střecha je nesena příhradovými nosníky vetknutými do betonové části objektu. Střechu lemuje atika z vlnitého plechu. Za ní se nachází vegetační souvrství extenzivní zelené střechy. Celý objekt v 1NP obepíná lehký montovaný prstenec. Je řešen jako samotná bazénová hala, pouze ze subtilnějších profilů. Výplně v 1NP jsou tvořeny částečně opakním Profilitem s dvojitým zasklením a částečně čirými dvojskly.
 

gifáč.gif
šipková_tereza_DP_portfolio_bazen_ODEVZD
šipková_tereza_DP_portfolio_bazen_ODEVZD
šipková_tereza_DP_portfolio_bazen_ODEVZD

0.01 - sklad prádla
0.02 - šatny personál ženy
0.03 - šatny personál muži
0.04 - úklid
0.05 - technický velín
0.06 - serverovna
0.07 - rozvodna slaboproudů
0.08 - sklad bistra
0.09 - rozvodna NN
0.10 - trafo + rozvodna VN
0.11 - sklad
0.12 - komunikace zaměstnanci
0.13 - sklad úklidové chemie
0.14 - sklad odpadů
0.15 - sklad
0.16 - chlorovna
0.17 - kotelna
0.18 - dílna se skladem
0.19 - sklad bazénové chemie
0.20 - sklad
0.21 - technologie
0.22 - jímky
0.23 - prostor k pronájmu 
0.24 - sklad
0.25 - venkovní sprchy
0.26 - wc - zázemí plovárny
0.27 - sklad
0.28 - převlékací kabinky
0.29 - sklad
0.30 - wc- zázemí plovárny
0.31 - sklad
0.32 - venkovní sprchy
0.33 - pronajímatelný prostor
0.34 - restaurace
0.35 - zázemí restaurace
0.36 - wc restaurace
0.37- garáže
0.38- denní místnost zaměstnanců
0.39- uzamykatelné skříňky

1.01 - vstupní hala s recepcí s kavárnou
1.02 - kavárna
1.03 - zázemí kavárny
1.04 - wc invalidé
1.05 - wc 
1.06 - mokrý bar
1.07 - zázemí recepce
1.08 - wc recepce
1.09 - wc zaměstnanci kavárny
1.10 - společné šatny
1.11 - sklad
1.12 - sprchy, osušovna ženy
1.13 - wc návštěvník - muži 
1.14 - wc návštěvník - ženy
1.15 - wc + sprcha invalidé ženy 
1.16 - wc + sprcha invalidé muži
1.17 - sprchy, osušovna muži
1.18 - šatny výuka 4x
1.19 - wc, sprchy výuka dívky
1.20 - wc, sprchy výuka chlapci
1.21 - tech. místnost
1.22 - sklad pomůcek
1.23 - bazénová hala pro výuku
1.24 - plavčík
1.25 - ošetřovna
1.26 - sklad pomůcek
1.27 - místnost zaměstnanci
1.28 - relaxační bazén
1.29 - hlavní bazénová hala - bazén 50m
1.30 - venkovní dětský bazén
1.31 - venkovní bazén 25m
1.32 - komunikace zaměstnanci
1.33 - komunikace návštěvník
1.34 - únikové schodiště
1.35 - únikové schodiště

2.01 - komunikace zaměstnanci
2.02 - zasedací místnost
2.03 - wc zaměstnanci 
2.04 - kancelář
2.05 - kancelář
2.06 - šatna klub
2.07 - šatna klub
2.08 - sklad
2.09 - společné šatny
2.10 - osušovna ženy
2.11 - wc ženy
2.12 - sprchy ženy
2.13 - úklid
2.14 - masáže
2.15 - wc muži
2.16 - osušovna muži
2.17 - sprchy ženy
2.18 - úklid
2.19 - masáže
2.20 - parní sauna
2.21 - infra sauna
2.22 - aroma sauna
2.23 - finská sauna
2.24 - studená koupel 
2.25 - římská koupeln
2.26 - vířivka
2.27 - relaxační zóna
2.28 - sklad
2.29 - terasa wellness
2.30 - terasa zaměstnanci

šipková_tereza_DP_PROTFOLIO_LS2020_bazen
šipková_tereza_DP_PROTFOLIO_LS2020_bazen
02_IMG_7692.JPG
01_IMG_7695.JPG
bottom of page