top of page

Ondřej Zgraja

zákres_noční.jpg
schwarzplan.jpg

Voda ve městě

Městské lázně, bazén, plovárna, říční lázně? Nacházíme se na Hořejším nábřeží, kde náplavka přechází v říční krajinu na jihu; město tu zdánlivě končí, přesto však stále jsme ve středu města: na břehu Vltavy. Má zde stát plavecký bazén-sportoviště snažící se konkurovat Podolí, plovárna připomínající rekreační minulost pražských břehů, říční lázně na začátku divočiny nebo městské lázně jako chrám… Hlavní motivem není sport, nýbrž odpočinek, místo zklidnění. Lidé sem přicházejí od severu, od města; k přírodě, k tomu, co vlastně přírodou stále zůstává, Vltavě. Toto místo skýtá příležitost umožnit lidem prožít vztah k řece nějak jinak, u řeky hledají místo mimo město, nebo jiné město než to, které se nachází na nábřežní zdí. Klidné město; místo odpočinku se nachází těsně na hladinou řeky, scházíme tak dolů a odstřiháváme se od toho uspěchaného a každodenního nahoře.

Místo při řece

Dům je do místa vložen jako objekt, který odděluje dva odlišné světy; jednoduchý objekt vložený do rákosí říční zátoky. Vůči svému okolí se vymezuje, působí kontrastně k tomu, co ho obklopuje; od řeky monumentální, od ulice skromný. Kontrast mezi domem a nábřežním parkem, který zakončuje, nemusí být ostrý: stromy zde nepřestávají růst, jsou součástí stavby, prorůstají jí a otvory vpouští světlo dovnitř.

Pohyb domem, pohyb dolů

Přicházíme k hmotné stavbě, je dlouhá a nízká. Něco před námi skrývá, dovnitř prohlédneme jen několika otevřenými otvory… Jedno velké okno do ulice, uvnitř se ukrývá hala bazénu; dva otvory na nároží, vstoupíme do vlastního vnitřního světa. Jsme na úrovni ulice a města, voda a hladina bazénu jsou pod námi; vršek je tmavší, světlo přichází zevnitř a zespod. Otevřená hala a sloupové patio, kde leží zenitálně osvětlený bazén. Scházíme dolů, na úroveň řeky, scházíme k vodě; k vodě bazénů, k vodám Vltavy. Otevírá se nám nový pohled, jsme na hladině v městě klidu, ruch velkoměsta zanecháváme nad sebou. Sestup k vodě je rituálem, sestup k očištění, sestup k místu uklidnění; těsně nad hladinou řeky, voda je na dosah. Jsem ve vlastním světě, město na mém břehu je skryto nade mnou a to na druhém břehu je tak vzdálené.

Hlavní prostor patia se roztéká do dalších prostorů. Všechno je propojené, všechno je přístupné: z plovárny do sauny, ze sauny do lázně, potom si zaplavat a opět zpět do sauny. Plavu uprostřed řeckého chrámu, nebo ležím ve vířivce ve stínu římských katakomb. Sedím na kraji plovárny s nohama v řece, vidím na oba konce obzoru; sluním se na dřevěných prknech plovárny a pode mnou šplouchá voda; vznáším se v ledové říční lázni nebo odpočívám v horké lázní s hlavou těsně nad hladinou Vltavy, v okolí stoupá pára, je chladno a obloha už setměla, užívám si pohled na řeku, na město, na most, přes nějž projíždí vlak se zářícími okny. Za mnou vyzařuje ven hala bazénu a na druhém břehu se vznášejí světla města; to všechno se zrcadlí v hladině řeky.

veduta_říční.jpg
veduta_uliční.jpg
situace.jpg
AXO_corten_bílá.jpg
AXO_corten_ohrada.jpg
přízemí.jpg

Water in the City

by Ondřej Zgraja
@atelier kuzemenský & kunarová

A city bath, a swimming pool, a lido, a river bath? We are standing on the Upper Bank, where the quay turns into a water landscape in the south; the city seems to end here, we are, however, still in the city center: by the Vltava River. Shall this be a site of a swimming pool, a place of sport, trying to compete with the Podolí Stadium, a lido reminiscing the recreational past of Prague's banks, a river bath on the edge of wilderness or a city bath like a temple... The main motive is not sport, but relaxation, a place of rest. People come here from north, from the city; they come here for nature, for that, which remains nature, the Vltava. This place offers an opportunity to experience the river in different sort; by ty river people look for a place outside the city, or a city different from the one behind the waterfront wall. A peaceful city; a place of rest is located right above the water surface, we descend and isolate ourselves from all the hasty and everyday above.

A place by the river

The house is embedded into the site as an object, which separates two different worlds; a simple object inserted into reeds of a river creek. It is ignorant to its surroundings, it creates contrast to that around it; monumental from the river, humble from the street. A contrast between the building and a riverside park, which the house concludes, does not need to be sharp: the trees don't stop to grow here, they are an element of the building, they grow through it a the openings let sun light in.

 

Motion through the house, motion downwards

We approach a heavy structure, it's long and low. It hides something from us,  we can see in only by several openings... One large window to the street, inside hides a pool hall; two opening at a corner, we enter its one inner world. We are on the street level, the city level, the water and the pool are beneath us; the top is dark, light comes from within and from below. An open hall and a column patio, where lies the swimming pool. We descend to the river level, we descend to water; the water of pools, of the Vltava. A new sight opens, we are at water surface in the city of peace, we leave the city rush above us. Descension to water is a ritual, descent to cleansing, descent to a place of relaxation; right above the surface, the water is within reach. We are in our own world, the city on my side is hidden above me and the one on the other side is so distant.

The main space of the patio flows to other spaces. Everything is connected, everything is accessible: from lido to sauna, from sauna to bath, then have a swim and once more to sauna. I am swimming in the middle of a greek temple or lying in a whirlpool in the shadow of roman catacombs. I am sitting on the edge of the lido with my feet in the river and I see both ends of the horizon; I am sunbathing on the wooden deck of the lido and under me swashes water; I am floating in an icy river bath or resting in a hot bath with my head near the waters of the Vltava, around me steam rises, it's cold a the sky darkened, I am enjoys views of the river, the city, the bridge. Behind me shines the hall and on the other side hover the lights of the city; all this reflects on the river surface.

AXO_corten_černá.jpg
suterén1.jpg
AXO_corten_střecha.jpg
AXO_voda.jpg
AXO_realistické.jpg
podélný.jpg
zákres_interiér.jpg
příčný řez_1.jpg
příčný řez_2.jpg
příčný řez_3.jpg
příčný řez_4.jpg
letecká_perspektiva.jpg
bottom of page