top of page
1_zoschodov_web_.jpg

text autora

URBANISTICKÉ RIEŠENIE

 

Smíchov. Nesúrodý celok. V budúcnosti rozvinutá časť Prahy. Smíchovská náplavka je ešte trochu iná, ovplyvnená prírodným živlom rieky. Treba ju doplniť, zakončiť náplavku. Vytváram urbánny vzťažný bod mesta. BAZÉN. Urbanistická koncepcia je kompaktná a jasne čitateľná, čo prispieva o optimalizácií prevádzky a stavebných nákladov. Koncept kvádra. Vo vzťahu k mestu sa stavba tvári ako významný objekt, ktorý čistým a dynamickým architektonickým výrazom primerane signalizuje športovo-rekreačný charakter. Nemá byť uzatvoreným areálom v meste, ale jeho živým miestom. Navrhujem mestský bazén, ktorý má reprezentačný charakter. Jeho charakter je daný koncentráciou významných objektov na nábreží. Elegantná a transparentná budova. Jednoducho a citlivo reaguje na schody náplavky na ktoré nadväzuje. Stavba sa otvára okoliu a stáva sa priehľadným centrálnym bodom. Bazén pre všetkých. Naozaj všetkých. Vstup je smerovaný do a od parku. Hodnota, ktorá ponúka jednoduchú možnosť posedieť a vnímať miesto, mesto. Prečo bazén? Jednak Smíchovská mestská časť bazén dĺžky päťdesiat metrov doposiaľ nemá a druhák vyjadrené Newtonovým zákonom, pohyb je spôsob zachovania existencie hmoty a tým aj človeka ako najvyššie organizovanej hmoty v prírode :) Taktiež vytváram mestský park, ktorý bude slúžiť širokej verejnosti ako oddychová zóna a stane sa vyhľadávaným verejným priestorom. Reprezentatívny priestor vstupu do mesta od železničného mostu, zelená oáza k odpočinku a načerpaní duševných i fyzických síl. Jeden z hlavných prvkov ekosystému mesta. Park vzniká tam, kde bol kedysi krajinný brownfield. Hranica medzi novovzniknutou budovou Bazénu je čitateľná a kultivovaná. Park z oboch strán, zo severu a z juhu elegantne pozýva človeka k návšteve Bazéna. Nesnaží sa byť nedôležitý. Nesnaží sa rozpadať v okrajoch na indiferentnú mestskú zeleň, naopak. Zároveň východiskový bod vybudovania cyklochodníka na trase „Hořejší nábřeží“ a bude plniť funkciu kolonády pri nábreží Vltavy

 

schwarz.jpg
fotka.jpg
IMG_5383.jpg
axo_popis_.jpg
8__.jpg
8_text.jpg
situacia_.jpg
1np.gif
7_princip.jpg

JEDNODUCHOSŤ

ČITATEĽNOSŤ

ČISTOTA

SAMOZREJMOSŤ

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

 

BAZÉN

Zo vstupnej haly mám priamy kontakt s bazénovou halou, vidim skrz na bazén. Akoby som už bola dnu, ale ešte nie. Za recep - ciou k skrinkám sa už ani nemám kde stratiť, viem presne kam mám ísť. Samostatný okruh pre výukový bazén, mužov či ženy. Oddelený sú i zamestnanci suchí či mokrí. Po krátkej zastávke v šatniach sa presúvam na veľký bazén, výukový, a oddychový v jednej hale preklenutej valenými klenbami. Zenitálne kruhové otvory na klenbách dovoľujú paprskom svetla preniknúť dnu a tu i tam sa pohrať s hladinou vody. Veľké presklenné okná bazénu mi otvárajú výhľady. Bazén je pre všetkých. Plavci, ktorí si chcú vybiť stres zo všedného dňa, načerpať novú silu, psychicky si odpočinúť, či tí, ktorí sa prišli zlepšiť v technike plávania. Deti, ktoré sa učia rôzne štýly plávania, rodičia i učitelia, ktorí sa im venujú. Multigeneračné prostredie. Z bazénovej haly vychádzam na terasu, kde je vonkajší bazén. Vidím na Vyšehrad a vidím aj na mesto. Tu si dedkovia ležia na lehátkach, fajčia cigarety značky Golden Gate a na stolíkoch vedľa nich sa trblieta Staroprameň čapovaný pípou z vonkajšieho baru. Odtiaľto prechádzam pria - mo na náplavku. Tam sa v hmote budovy nachádzajú sociálne zariadenia aj pre širokú verejnosť.

situacia_.jpg
rez_riekou.jpg
3Drezpozdlny.jpg
Tomková_Mária_LS2020_bazen_rez_znacka.jp
tomková_mária_ZAVERECNA PREZENTACE_LS202
Tomková_Mária_LS2020_bazen_rez_znacka_.j
Tomková_Mária_LS2020_bazen_ODEVZDANI13.j
Tomková_Mária_LS2020_bazen_ODEVZDANI15.j

URBAN SOLUTION

Smíchov.

In the future a developed part of Prague. The Smíchov embankment is a bit different, influenced by the natural element of the river.

I'm creating an urban reference point for the city. Swimming pool. Concept of block. 

 

In relation to the city, the building looks like an important object, which with a clean and dynamic architectural expression adequately signals the sports and recreational character.

It is not meant to be a closed area in the city, but its lively place. I propose a city pool, which has a representative character. 

It responds simply and sensitively to the steps of the embankment to which it connects. The building opens up to the surroundings and becomes a transparent central point.

Swimming pool for everyone. Really everyone.

Representative area of ​​the entrance to the city from the railway bridge, a green oasis to relax and recharge your mental and physical strength. One of the main elements of the city's ecosystem. The park is created where there used to be a landscape brownfield. The border between the newly built building of the Pool is legible and cultivated. The park elegantly invites you to visit the Pool from both sides, from the north and from the south.

SWIMMING POOL

From the entrance hall I have direct contact with the pool hall. I have no place to get lost. 

I can see through to the pool.

I know exactly where to go. A separate circuit for the training pool, men or women. Dry or wet employees are also separated. Zenital circular openings on the vaults allow a ray of light to penetrate inside the hall. From the pool hall I go to the terrace, where there is an outdoor pool. I can see Vyšehrad and I can also see the city.

WELLNESS

Second floor of the building is created for relaxation, hot pools, saunas and baths.

Tomková_Mária_LS2020_bazen_ODEVZDANI14.j
Tomková_Mária_LS2020_bazen_ODEVZDANI10.j
6_vstup.jpg
5_z_mostu_.jpg
interier_.jpg
letecka.jpg
GIF5.gif
bottom of page