top of page

Kristýna Mastná

NárožíKarlín_Mastná_Kristýna_soukromý dv
NárožíKarlín_Mastná_Kristýna_hlavní zákr
NárožíKarlín_Mastná_Kristýna_situace_mal

text autorky

Ve svém návrhu městského nájemního domu prolínám prvky architektury secesního zdobného Karlína a klasicistního industriálního superbloku.  Snažím se citlivě navázat na současnou zástavbu a vytvořit staronovou podobu Karlína. Celý blok uzavírám nárožním domem. Uvnitř prostranství vytvářím dva vnitrobloky - soukromý dvůr se zahradou jen pro obyvatele domu a průchozí dvůr s pevnou povrchovou úpravou určený i pro veřejnost. Každý kolemjdoucí může libovolně vejít dovnitř.

 

Na okolní domy navazuji celkem třemi fasádami. Tvar domu souvisí se strukturou superbloku, do kterého je zakomponován. Navrhovaný soubor doplňuje nároží bloku rohovým domem a zároveň vybíhá do dvora a navazuje na stávající stavbu Cornlofts. Snížením fronty domu v části v ulici Křižíkova zachovávám průhled skrz dvůr na Vítkovský kopec. Zároveň mohu z Křižíkovy ulice projít skrz veřejný průchod v přízemí domu a druhý dvůr až do Pernerovy ulice. Nárožní dům svou výškou směrem od západu na východ postupně klesá, od osmi nadzemních podlaží až k průhledu skrz blok se čtyřmi patry. Na konci ulice zvyšuji dům na šest nadzemních podlaží a akcentuji tak nároží.

 

Fasáda do ulice je tvořena dvěma plány. První plán je rastrem pro okna z krémově bílé omítky. Druhý plán je vyplněn ostěním oken se světle hnědou škrábanou omítkou. Ta plynule navazuje na francouzská okna různých velikostí. Otvory jsou lemovány cihelnými pásky. Škrábaná omítka je také použita v parteru a vytváří tak sokl domu. Římsa z cihlového režného zdiva dělí parter od zbytku domu, dále ohraničuje ustoupená podlaží a vytváří korunní římsu v nároží. Zábradlí před každým oknem tvoří vertikální sloupky se zdobením, které je na zadní straně domu vynecháno.

 

Fasáda do dvora je více vystavena jižním slunečním paprskům, procházejícím skrze velká francouzská okna. Je navržena z modrošedé omítky s bílými vodorovnými pruhy oddělujícími podlaží. Lodžie na jižní fasádě střídají balkony na domu do dvora a celkově jsou odstupňovány a zazubeny tak, aby zajistily obyvatelům co nejvíce soukromí. Střešní krajina je protkána terasami. Střecha je z velké části užitná s dřevěnou roštovou podlahou, v nepřístupných částech je plocha střechy pokryta kačírkem.

 

V parteru nárožního domu jsem navrhla dvě rozsáhlé komerční plochy, které lze variabilně měnit na menší úseky. Vchody do bytového domu protínají celou hloubku půdorysu tak, aby nájemníci měli k dispozici přímý přístup do dvora. Dům ve vnitrobloku má k dispozici v přízemí společné komunitní prostory a provozní zázemí. Půdorys bytového podlaží je rozdělen celkem na pět sekcí se samostatnými schodišti.

 

Snažila jsem se vytvořit minimální počet bytů orientovaných pouze na sever. Všechny byty jsem tedy dle možností orientovala co nejvíce s výhledem na jih. Byty na hloubku celého traktu mají k dispozici obývací pokoje směřující do dvora. Více se tak otevírají slunečním paprskům a disponují výhledem na Vítkov. Halové byty ve výběžku do vnitrobloku jsou orientovány západovýchodním směrem. Od pátého podlaží začínám vytvářet střešní terasy a měním tím kompozici bytů. 

 

Maximální počet bytů je navržen pro účely městského nájemního bydlení, menší počet bytů je určen k prodeji.  Byty na prodej jsou umístěny ve vyšších podlažích a mají k dispozici více pokojů. Velikost bytů je variabilní v rozmezí u 1kk od 29 m2 do 32 m2, u 2kk od 47 m2 do 61 m2, u 3kk od 68 m2 do 78 m2, u 4 kk od 82 m2 do 108 m2, u 5 kk od 110 m2 do 128 m2. Celkem navrhuji 94 bytů.

 

Dům je v rámci kombinovaného konstrukčního systému postaven ze železobetonu. Parter a garáže jsou tvořeny převážně sloupy, v dalších poschodích se jedná o příčný stěnový systém.

 

Podzemní parkování je řešeno jednosměrně z ulice Křižíkova do ulice Šaldova. Vjezdy jsou v obou případech situovány v koncových částech domu.

NárožíKarlín_Mastná_Kristýna_schwarzplan
NárožíKarlín_Mastná_Kristýna_Fasáda_řez_
NárožíKarlín_Mastná_Kristýna_2NP barevne
NárožíKarlín_Mastná_Kristýna_5NP barevne

Municipal rental house Karlín

by Kristýna Mastná
@atelier kuzemenský & kunarová

In my design of the municipal rental house I combine the elements of adorned Art Nouveau Karlín and of Classicist industrial superblock. I try to delicately continue in the current development and to create the old-new look of Karlín. The whole block is closed by a corner house. I create two courtyards inside the area - a courtyard with a garden and a walk-through courtyard with a solid surface.

 

My house has got three facades connected to the surrounding development. The shape of the house is related to the structure of the super block in which it is incorporated. The proposed set complements the corner of the block with a corner house and at the same time runs into the courtyard and is connected to the existing Cornlofts building. By reducing the queue of the house in the part in Křižíkova street, I keep the view through the courtyard to Vítkov Hill. At the same time, I can walk from Křižíkova Street through a public passage on the ground floor of the house and the second courtyard up to Pernerova Street. The corner house gradually descends from west to east, from eight above-ground floors to a vista through a four-storey block. At the end of the street, I raise the house to six floors and accent the corner.

 

The facade of the street consists of two plans. The first plan is a grid for windows from creamy white plaster. The second plan is filled with window lining with light brown scratched plaster. It seamlessly follows French windows of various sizes. The openings are lined with brick strips. A scraped plaster is also used in the parterre to create a plinth of the house. The cornice of brick brickwork divides the parterre from the rest of the house, further delimiting the recessed floors and creating a crown cornice in the corner. The railing in front of each window is made up of vertical columns with decorations that are omitted on the back of the house.

 

The courtyard facade is more exposed to the southern rays of the sun, passing through the large French windows. It is designed from blue-gray plaster with white horizontal stripes separating floors. Loggias on the southern facade alternate balconies on the house to the courtyard and are generally graded and toothed to ensure the residents privacy. The rooftop landscape is interwoven with terraces. The roof is largely usable with wooden slatted floor, in inaccessible parts the roof area is covered with a gravel.

 

In the first floor of the corner house I designed two large commercial areas that can be variably changed into smaller sections. Entrances to the apartment building intersect the entire depth of the floor plan so that tenants have direct access to the courtyard. The house in the courtyard has community spaces and operational facilities on the ground floor. The floor plan of the residential floor is divided into five sections with separate staircases.

 

I tried to create a minimum number of flats oriented only to the north. All the flats were oriented to the south as much as possible. Apartments for the depth of the entire wing have living rooms facing the courtyard. They open more to the sun's rays and have a view of Vítkov hill. Hall flats in the projection to the courtyard are oriented to the east-west direction. From the fifth floor I start to create roof terraces and change the composition of the apartments.

 

The maximum number of apartments is designed for the purpose of urban rental housing, a smaller number of apartments is intended for sale. Apartments for sale are located on higher floors and have more rooms available. The size of the apartments varies in 1kk from 29 m2 to 32 m2, in 2kk from 47 m2 to 61 m2, in 3kk from 68 m2 to 78 m2, in 4kk from 82 m2 to 108 m2, in 5kk from 110 m2 to 128 m2. I propose a total of 94 apartments.

 

The house has combined construction system built of reinforced concrete. The parterre and the garage are made up mainly of columns, on the next floors it is transwerse wall system.

 

Underground parking is designed one-way from Křižíkova street to Šaldova street. The entrances are both located in the end parts of the house.

NárožíKarlín_Mastná_Kristýna_6NP barevne
NárožíKarlín_Mastná_Kristýna_severní poh
NárožíKarlín_Mastná_Kristýna_jižní řezop
NárožíKarlín_Mastná_Kristýna_vizualizace
NárožíKarlín_Mastná_Kristýna_veřejný dvů
NárožíKarlín_Mastná_Kristýna_východní po
NárožíKarlín_Mastná_Kristýna_Východní ře
rez A_A.jpg
NárožíKarlín_Mastná_Kristýna_zákres zezh
bottom of page