top of page

semestrální zadání ZS 2015

bytový dům Plzeňská

Pracovní teze: Objekt České pošty je v nedobrém fyzickém stavu. Objekt je sice možné rekonstruovat, ale jednou z variant je jeho odprodej a přesídlení provozu Celní pošty jinam. Parcela vzniklá případnou demolicí je z několika důvodů výjimečná. „Praha“ chce s předstihem prověřit variantu investice do pozemku a stavby bytového domu (či domů) na místě Celní pošty a vyznačených pozemcích.

Parcela se nachází v problematickém území: údolí Plzeňské ulice, městské bloky, nedokončené bloky, zbytky industriálních staveb, nově vznikající bytové domy, dva sousední kopce s luxusním rezidenčním bydlením. Místo momentálně není považováno za ideální adresu, ale změna je pravděpodobná. Jaké jsou kompetence vývoj ovlivnit? Co všechno je třeba určit?

Parcelu lze chápat jako místo pro dům, který může výrazně ovlivnit okolí. Témata: městský blok a jeho dekonstrukce, potenciál místa, bydlení v místě kde je to obtížné (zatížení dopravou, oslunění …), dostupné bydlení, sociální bydlení, iniciace místa stavbou, „vstup“ do města, návrh souvisejícího veřejného prostoru, návrh parteru domu, soukromý prostor, adekvátní standard bydlení, byt

Tak jako v minulých semestrech  bude kladen maximální důraz na posun od urbánního celku velikosti městského bloku do detailů bytového domu. Bude kladen důraz na ověření komfortu bydlení a nalezení adekvátního standardu. Studenti budou povinni dokladovat vnitřní prostorový rozvrh bytu, expozici bytu – scénář bydlení. Budeme se zabývat standardem bydlení, hloubkou dispozice, osvětlením, osluněním, výhledem, exteriérovými částmi bytu, společnými prostory domu. Součástí práce je vhled do problematiky dostupného bydlení. Evropská komparace byla zpracována v předdiplomních seminářích. Bude diskutována a bude k dispozici.

Úkolem je prověření kapacity parcely. Odůvodnění návrhu v širším kontextu. Vzhledem k lokaci a vlastnostem parcely je předpokládán rozdílný standard bydlení v rámci jednoho celku. Procentuální rozložení bytů různého standardu je součástí zadání, včetně odůvodnění a obhajoby navrhovaného řešení. Vyřešení parteru parcely. Rozdělení na soukromé, veřejné. Veřejná funkce parteru je požadována. Samozřejmou součástí práce studentů bude průběžná rozvaha nad ekonomičností celku. Prostorová regulace záměrně není zadána.

semestral task AT 2015

dwelling Praha - Plzeňská

Working thesis: The Czech Post Office Building is in a precarious condition. The building can be reconstructed, but one of the choices at stake is its sale and relocation of the Customs Office to other locality. The plot resulting from its hypothetical demolition is unique in more than one way. The ´City of Prague´ wants to verify in advance the possibility of public investment in the new land use and construction of an apartment house (or houses) on site of actual Customs Office and the adjacent plots. 

The plot is situated in a problematic area: the valley of Plzeňská Street (Praha, CZ), city blocks, incomplete blocks, the industrial leftovers, newly built apartment buildings, two nearby hills with luxury residential buildings. The locality is not regarded an ideal address, but the change is probable. Which are the competences t influent its further development? What is due to be determined? The plot is to be understood as a place for a house that can significantly impact its surroundings.

Themes: urban block and its deconstruction, potential of the site, housing in a precarious locality (traffic load, insolation …), accessible housing, building´s potential to initiate new qualities of a place, “entrance” to the city, design of the adjacent public space, design of the street level zone of the house, private space, adequate standard of housing, housing section, apartment.

Similarly to previous semesters the emphasis will be put on the shift from the scale of the entire urban block to the details of the apartment house. Further the emphasis will be placed on verification of living comfort and search for the adequate standard. Students will need to declare the inner spatial distribution of the apartment, a scenario of living in it. We will deal with housing standards, depths of its layout, illumination, insulation, views, exterior parts of apartments, shared spaces of the house. The work includes the insight into the issues of affordable housing. European-wide comparative study was elaborated in pre-diploma seminars. It will be discussed and available for study. An equivalent Czech law on housing does not exist yet but is in preparation. STANDARD / AFFORDABLE / SOCIAL.

The task is to verify the capacity of the plot. Justification of the proposal in a wider context. Different housing standards are expected to arise within the whole housing complex considering its locality and attributes of the plot. Percentage preview of apartment standards is a part of the task, including justification and argumentation of the proposal. Street level solution of the entire plot. Articulation of what is private and public. Public program of the street level is required. Working balance sheet of the economy of the proposal will be an obvious part of the task. Intentionally, no special regulation is specified. 

bottom of page