top of page

Natalie Oweyssi

01_Kuzemenský Synek FA ČVUT  Natalia Owe
Kuzemenský_Synek_FA_ČVUT__Natalia_Oweyss
Kuzemenský_Synek_FA_ČVUT__Natalia_Oweyss

text autorky

Košíře se svým nehostinným charakterem, ačkoliv jsou obklopeny zelenými kopci obsypanými domky, nejsou zrovna luxusní adresou. Přechody pro pěší jsou zde na nejméně vhodných místech, chodníky jsou velice úzké a aut tu denně projedou stovky. Zde navrhuji dům s vysokým západním průčelím, které uvádí přijíždějící do města. Obložený drobnou keramickou mozaikou, která se na slunci leskne. Dům, ve kterém se bydlí. Okolní situace je komplikována rušnými ulicemi i orientací ke světovým stranám. Přesto pozemek vybízí k zastavění, právě pro svou exponovanost. Dům je branou do města. Vstupem, který v této části Prahy chybí.

Košíře jsou místem s potenciálem se v budoucnu kultivovat případně rozrůstat. V současnosti však není problém vyfotit si na zákres fotku bez jediného člověka, avšak s milionem aut. Pro pěší je tu postaveno několik překážek. Desítky rychle jedoucích aut, úzké chodníky a nedostatek přechodů je jednou z nich. Obchodní parter tu příliš nefunguje, velice blízko se nachází OC Smíchov se svými honosnými obchody a tak ani není příliš potřeba. 

Jeden z posledních domů městské zástavby, který míjím při cestě z Prahy. V opačném směru narážím na dominantní průčelí domu, který lze takto interpretovat jako bránu do města, případně maják. Upozorňuje přijíždějící auta na blízký „přístav“ a loučí se s nimi, když město opouštějí.

Dovolila jsem si průčelí zkosit a vytvořit tak ostřejší roh u ulice Vrchlického. Přijíždějící auta jsou již při pohledu na dům lehce směřována do Plzeňské ulice. Současně se snažím neuzavřít průhled z ulice Na Zámyšli směrem na sever, kde navazuje ulička se schodištěm vedoucím na kopec.

V návrhu se snažím o pevnou severní uliční řadu. Snažím se tím trochu zklidnit rušnou Plzeňskou a dodat jí v těchto místech ráz městskosti. Na jižní stranu se s domem otevírám a vytvářím dvůr. Zástavba z této strany je nižší, část pouze jednopatrová.

Hlavní vstupy se nacházejí přímo v ulici Plzeňské, je možné také projít skrz dvůr a vstoupit průchodem z druhé strany. Průchody napříč domem dvůr po omezený čas otevírají i pro okolí, současně je však taky možné celý dům uzavřít a získat tak soukromí prostor pouze pro obyvatele domu. V nižší zástavbě na jižní straně dvora vytvářím krátké loubí a společné prostory domu.

Experimentuji s vysokým počtem bytů na jádro s orientací převážně jižní. Trochu se straním severní fasády, která přiléhá velmi těsně k ulici Plzeňské, a umisťuji na ni schodiště ve prospěch jižní fasády, která se plně otevírá do dvora. Na začátku jsem si zvolila šířku travé 4m, které mi taktuje jak fasádu, tak i rozložení jednotlivých bytů. Škála bytů je poměrně velká. Od 35 m2 velkých garsonek až po 180 m2 velkých 4+kk. Byty je možné rozložit více způsoby, dvě garsonky je možné spojit do jednoho bytu a podobně.

 

Jemnost nacházím v drobné mozaice ze zeleno-modrých kachliček, kterými pokrývám v podstatě celou fasádu. Okna mají šambrány sladěné s parterem, který je bíle omítnutý. Mozaika je pro mě takovým moderním ornamentem. Možná trochu s odkazem k původně zde stojící poště. Dodává domu drobnější měřítko a polidšťuje jej. Současně je pro oko poutavá, a ačkoliv je v okolí kachlík použit často, na takto exponované parcele bude velice výrazným prvkem. Přesto jsem se rozhodla ho použít.

Jedná se o dostupné bydlení, nikoliv však o ghetto pro chudé. Snažím se o širší škálu bytů, dostupné bydlení by bylo pouze částí, kombinováno s běžným nájemním, či vlastněným bydlením. Širší spektrum obyvatel by mělo zamezit právě tvorbě nepříjemného ghetta. Do každého bytu vedou stejné dveře, každý z bytů může být sociální, každý může být pronajímán za tržní nájem. Anonymita obyvatel je tedy zachována.

Kuzemenský_Synek_FA_ČVUT__Natalia_Oweyss
Kuzemenský_Synek_FA_ČVUT__Natalia_Oweyss
Kuzemenský_Synek_FA_ČVUT__Natalia_Oweyss
Kuzemenský Synek FA ČVUT  Natalia Oweyss

Plzeňská

by Natalie Oweyssi

Košíře is not the most luxurious neighborhood of Prague, although being in-between the green hills. Pedestrian crossings are located in the least convenient spots, sidewalks are narrow. Every day thousands of cars find their route through the area, resulting in very busy streets surrounding a vacant site with a rather inconvenient orientation towards the cardinal directions.

 

For this site I designed a building with high front, facing the ones arriving to the city, tiled with a ceramic mosaic which creates reflections in the sunlight. It is a building where people live, creating an honorable entry point to the city, which has been missing for this direction so far.

 

Even regarding the complicated surroundings the place is attractive enough to be developed.

 

I offer a large number of apartments of different sizes, focusing on the possibility of mixing social classes. Creating a ghetto in this area would be the least appropriate solution. In this case, diversity is necessary and creates functional community.

Kuzemenský_Synek_FA_ČVUT__Natalia_Oweyss
Kuzemenský_Synek_FA_ČVUT__Natalia_Oweyss
Kuzemenský_Synek_FA_ČVUT__Natalia_Oweyss
Kuzemenský_Synek_FA_ČVUT__Natalia_Oweyss

recenze vedoucího práce

Říká se, že čím charismatičtější dům, tím méně racionálních otázek napadá kritika. Natalie navrhla, ať už s rozmyslem či intuicí dům krásný i charismatický. Zadáním bylo navrhnout dům na místě celní pošty – plechového domu ze sedmdesátých let. Její návrh je jedním z mála (možná jediným?) který nechal tuto stopu či sentiment zaznít v návrhu. Podobně jemně reaguje na nesourodé okolí. Na monotónní frontu paneláků na severu, na štukové zdobené košířské domy z přelomu století i na poválečnou modernu. Autorka navrhla jeden z domů, které rezonují s okolím, jsou soudobé a samy záměrně postrádají návod ke čtení. I když dříve narození „čtenáři“ modrou mozaiku poznají. Měli jsme jí plné zuby. Ostalgií netrpím, ale oč více jsem mozaikové domy z doby mého dětství upřímně nenáviděl, o to raději jsem tuto volnou citaci přijímal.

Vzbuzuje projekt otázky? Samozřejmě. Položíte si je. V neposlední řadě otázky související s leitmotivem celého semestru, kterým bylo bydlení dostupné jako záměrný provokativní kontrapunkt strategie „housing first“, která je cílena pouze na vyloučené lokality či skupiny obyvatelstva. Dostupné bydlení může být jen administrativním úkonem, ne extra specifickou typologií či dokonce estetikou. Součástí jednoho celku se tak mohou stát byty nadstandardní, standardní, dostupné i sociální. Rozdíl poznáte podle způsobu distribuce, administrativě nájmu či prodeje, ve skladbě bytů celku a jejich prostorovém standardu. Cílovou skupinou dostupného bydlení můžeš být podle evropské legislativy právě Ty, česká střední třído, stejně tak jako úředníci ministerstva sociálních věcí se svými tabulkovými platy, kteří reformu připravují.

Michal Kuzemenský 5.11.2016

Kuzemenský_Synek_FA_ČVUT__Natalia_Oweyss
IMG_9631.JPG
Kuzemenský_Synek_FA_ČVUT__Natalia_Oweyss

Tutor´s review

 

They say the more charismatic the house the less rational questions a critic can think off. With thought or intuition Natalie designed a beautiful, charismatic house indeed. The brief was to design a house on the site of existing customs post office – a sheet metal cladded 1970s building. Her design is one of the few (maybe the only one?) that have left the trace or the sentiment of it to be outspoken in the project.  Similarly, softly she reacts on the heterogeneous surrounding. A monotonous row of concrete slab housing on north, stucco decorated turn of the 19th and 20ths centuries houses and post war modernism. The author proposed one of the houses that resonate with the surrounding, are contemporary and purposefully lack a manual to read them easily. Even if the older “readers” would recognize the blue glass mosaic. We used to be fed up with it. I do not suffer ostalgia, but the more I honestly hated the glass mosaic of my childhood, the more delighted I received this free quotation.

Does the project raise questions? Of course. You raise them yourself. For sure questions related with the main motive of this semester, which were focused on accessible housing as a deliberate provocative counterpoint od the “housing first” strategies targeted only to excluded locations or groups of inhabitants. Accessible housing can also be only an administrative act, not an extra specific typology or even aesthetics. Apartments of high standard, standard ones, accessible ones or social can become parts of one whole. You can notice the difference in the ways of distribution, administration of the rent or sale, in the structure of flats and in their spatial standard. According to the European legislation, you yourself, the middle class, can perfectly be the target group of accessible housing, equally as any officials of the Ministry of Social Affairs with their regulated salaries, who prepare the reform themselves.

 

Michal Kuzemenský November 5th 2016

02_Kuzemenský_Synek_FA_ČVUT__Natalia_Owe
041732_IMG_20151021_173237.jpg
Kuzemenský_Synek_FA_ČVUT__Natalia_Oweyss

1/9

Kuzemenský_Synek_FA_ČVUT__Natalia_Oweyss
Kuzemenský_Synek_FA_ČVUT__Natalia_Oweyss
Kuzemenský_Synek_FA_ČVUT__Natalia_Oweyss
Kuzemenský Synek FA ČVUT  Natalia Oweyss
Kuzemenský_Synek_FA_ČVUT__Natalia_Oweyss
bottom of page