top of page

Václav Ulč

ZS2019_v10_ulc_vaclav_bydleni_u_grebovky
ZS2019_axo_ulc_vaclav_bydleni_u_grebovky
ZS2019_v5_ulc_vaclav_bydleni_u_grebovky_
ZS2019_atrium1_ulc_vaclav_bydleni_u_greb

O projektu

Hlavním východiskem pro návrh bytového domu
u Grébovky byl kontext.
Přilehlou část Vršovic čtu jako nesmírně bohatou
a vrstevnatou, a to jak do charakteru a skladby prostorů, tak i do historického vývoje a tím
i proměn výrazů městského prostředí.
Pro moje přivrstvení je neméně důležitý i kontext současný. Ten nutí k hlednání odpovídajích forem architektury. Architektury takové, která bude rovným dílem zohledňovat ekologické, ekonomické a sociální konsekvence. Mým cílem tedy byl návrh bohatý, vrstevnatý, soudobý, kapacitní, variabilní
a tím (snad) udržitelný.

 

Urbanistické řešení domu zásadním způsobem ovlivňuje celý perimetr u mikrolokality při zdi městské vinice. Prázdná a přitom lukrativní parcela má v současné době charakter periferie.
Její příkrý svah odděluje svět kosmopolitního života vlévajícího se do městského parku nahoře

a komorní až intimní svět reliktu původní vesnice dole.
Dům člením do dvou vertikálních částí po čtyřech podlažích a jejich charakter zrcadlí právě onu dvojí tvář parcely. Kosmopolitnost a sousedství.
V horní části ukončuji hranu předparčí a směřuji obloukem prostor do dalšího městského nádvoří.
V dolní části se přimykám k původní uliční čáře i výšce římsy a snažím se tak podpořit obytný až domácký charakter spodní ulice. Nenápadné, ale nesmírně důležité schody při zdi vinice povyšuji

z čistě dopravního spojení v integrální součást architektury.
Ke schodům orientuji obě nároží s funkcemi iniciujícími městský život.

Architektonické řešení je podřízeno zrcadlení charakteru prostředí, ke kterému se vztahuje. Spodek má mít pevný a trvalý charakter.
Být soklem, opěrnou zdí.
Oproti tomu horní část má být lehkým, transparentním viničním altánem.
Na velkou hloubku parcely odpovídám jednostrannými dispozicemi seskupenými okolo velkorysého atria, které obě části uvnitř propojuje. Atrium umožňuje příčné provětrání a svým charakterem supluje předsíň, takže byty navazují rovnou otevřeným obytným prostorem za okenicemi.

Navrhuji širokou škálu dispozic odpovídající různým způsobům distribuce i cílové klientele pro bohaté sociální rozvrstvení v rámci jednoho objektu.
Minimální byty odpovídají trendu sdílené ekonomiky, kdy integrální součástí "domova" jsou

i další prostory domu (společná prádelna, kolárna, část sdílených aut v parkovacím zakladači)
a i vybavenost v okolí.
Na druhé staně spektra velkoprostorové panoramatické dispozice plně využívající potenciálu výhledu na město přes koruny stromů parku. Krom prostor bytových jsou v objektu i prostory nedefinované. Navazujíc skrze zápraží na uliční prostor, mohou dobře sloužit jako ateliér, denní centrum či jako jiná komunitní funkce, která ulici oživí a poskytne ji sociální kontrolu.

Dvojí charakter vyžaduje 2 stavebně technické strategie. Horní lehká polovina, část dřevěného skeletu s prefabrikovanými masivními panely, jedním typovým oknem s markýzami a s posuvnými křídly ze skla, dřeva nebo polykarbonátu, část rostlin vevnitř i vně na odrazech skel, část polykarbonátové střechy splývající s nebem. Spodní těžká část je částí tlusté zdi z rebetonových cihel s malými okenními otvory, které neintimizují stísněný prostor hraničící protější fasádní řadou, částí pevného betonového nároží
a zelené střešní zahrady.
Lité stěrkové podlahy, mořená překližka.

Investorovi nabízím 82 bytů k prodeji a pronájmu, obyvatelům velkorysé společné prostory a volné dispozice bytů pro rychle se měnící životní styl. Lokalitě nabízím interaktivní městský parter a dům potvrzující rozmanitost okolních městských prostor.

Prověřuji aktuálnost a adekvátnost značné části stavebních norem, nařízení a zvyklostí tím, že je v projektu porušuji.

ZS2019_schwarz_ulc_vaclav_bydleni_u_greb
ZS2019_situace_ulc_vaclav_bydleni_u_greb

8/8

1/8

ZS2019_pohledGrebovka_ulc_vaclav_bydleni
ZS2019_v8_ulc_vaclav_bydleni_u_grebovky_
ZS2019_rezA_ulc_vaclav_bydleni_u_grebovk

About the project

The main starting point for the design of the apartment house next to the Grébovka park was the context. I read the adjacent part of Vršovice as extremely rich and stratified, both in the character and composition of the premises, as well as in the historical development and thus changes in the expressions of the urban environment. The current context is equally important for my overlay. It encourages the search for sustainable forms of architecture. One that takes equal account of environmental, economic and social consequences. So my goal was to design rich, stratified, contemporary and sustainable.


The urban solution of the house fundamentally affects the entire perimeter of the microlocality at the wall of the urban vineyard. The empty and lucrative plot has currently form of a periphery. Its steep slope separates the world of cosmopolitan life flowing into the city park above and the intimate world of the relic of the original village.
The house is divided into 2 vertical parts (both with 4 floors) and their character mirrors the double face of the parcel. Cosmopolitanism and neighborhood. In the upper part, I terminate the edge of the parchment and point the arc to the next city courtyard. In the lower part I adhere to the original street line and the height of the ledge and try to support the residential and homely character of the street. The inconspicuous but extremely important stairway at the wall of the vineyard turn from a transport connection into an integral part of architecture and connect to it both corners with functions initiating urban life.


The architectural design is subject to the reflection of the nature of the environment to which it relates. The bottom should be firm and durable. To be a plinth, a retaining wall. In contrast, the upper part should be a light, transparent vineyard gazebo. I respond to the great depth of the parcel with one-sided dispositions grouped around a generous atrium that connects the two parts inside. Atrium allows lateral ventilation and its character substitutes the hallway, so the flats are connected directly with open living space behind the shutters.


I suggest a wide range of dispositions corresponding to different ways of distribution and target clientele for rich social stratification within the building. From minimal flats corresponding to the trends of the shared economy, which include also other areas of the house (shared laundry, bike room, part of shared cars in the parking stacker) and amenities in the neighborhood, to large panoramic apartments taking full advantage of view of Prague.
Apart from residential areas, there are also undefined spaces. Through the porch to the street space, they can serve well as a studio, day center or other community function, to revive the street and give it social control.


Dual character requires 2 engineering strategies. The upper light half is part of a wooden skeleton with prefabricated solid panels, one type window with awnings and sliding wings made of glass, wood or polycarbonate, plants inside and outside on glass reflections and polycarbonate roofs. The lower heavy section is part of a thick re-concrete brick wall with small window openings that do not intimate the confined space bordering the opposite facade row, part of a solid concrete corner and a green roof garden. Cast screed floors, stained plywood.


To the Investor I offer 82 flats for sale and rent. To the residents I offer generous common areas and free disposition of flats for a rapidly changing lifestyle. To the community I offer an interactive city parterre and house confirming the diversity of surrounding urban spaces.

ZS2019_v4_ulc_vaclav_bydleni_u_grebovky_
ZS2019_v9_ulc_vaclav_bydleni_u_grebovky_
ZS2019_rezC_ulc_vaclav_bydleni_u_grebovk
ZS2019_atrium2_ulc_vaclav_bydleni_u_greb
josef wiedemann.jpg

Josef Wiedemann - Direktionsgabäude der Landesbausparkasse, 1955

ZS2019_byt_ulc_vaclav_bydleni_u_grebovky
ZS2019_interier_ulc_vaclav_bydleni_u_gre
ZS2019_v11b_ulc_vaclav_bydleni_u_grebovky_atelier_kuzemensky_kunarova_facvut_small.jpg
ZS2019_rezB_ulc_vaclav_bydleni_u_grebovk
ZS2019_pohledKosicka_ulc_vaclav_bydleni_
ZS2019_v3_ulc_vaclav_bydleni_u_grebovky_
ZS2019_v1_ulc_vaclav_bydleni_u_grebovky_
ZS2019_v12_ulc_vaclav_bydleni_u_grebovky
ZS2019_v6_ulc_vaclav_bydleni_u_grebovky_
ZS2019_obraz_ulc_vaclav_bydleni_u_grebov
ZS2019_pohledNaKralovce_ulc_vaclav_bydle
ZS2019_v7_ulc_vaclav_bydleni_u_grebovky_
ZS2019_fasada_ulc_vaclav_bydleni_u_grebo
ZS2019_bilance_ulc_vaclav_bydleni_u_greb
ZS2019_v13_ulc_vaclav_bydleni_u_grebovky
ZS2019_foto model_ulc_vaclav_bydleni_u_g
ZS2019_google_ulc_vaclav_bydleni_u_grebo
bottom of page