top of page

Tereza Šipková

kuzemensky kunarova 2019 LS narodni knih
kuzemensky kunarova 2019 LS narodni knih
kuzemensky kunarova 2019 LS narodni knih

text autorky

V současné době Národní knihovna, sídlící v Klementinu, již nedisponuje dostatečným prostorem pro uskladnění knih. Po nedotažené soutěži na novou Národní knihovnu vznikl v Hostivaři alespoň centrální depozitář, který je však pouze prozatímním řešením. Knihovna tedy funguje velmi neefektivním, neekonomickým a taky neekologickým způsobem, kdy se knihy denně převážejí mezi Klementinem a Hostivaří.

 

Ve svém návrhu se k Národní knihovně stavím jako k instituci, která si zaslouží výjimečné místo ve městě s důstojným a přístupným veřejným prostorem, a s jednoduchou návazností na dopravu. Vzhledem k popsaným problémům výše si myslím, že by Národní knihovna měla být jednou budovou. Knihovnu tedy navrhuji jako jeden objekt se všemi potřebnými provozy pro chod Národní knihovny. Klementinum nechávám jako „původní Národní knihovnu“, „muzeum“ s nejstaršími knihami, se kterými již není doporučováno manipulovat. Depozitář v Hostivaři přemisťuji celý do nové budovy Národní knihovny, může tudíž být určen například k pronájmu jako dlouhodobější investice.

 

Vzhledem k tomu, že stavba takového měřítka dokáže silně ovlivnit své okolí, snažila jsem se hledat místo potenciálně silné, současně však i zanedbané, kterému by tato stavba mohla pomoci. Takové místo jsem našla vedle Státní opery.
 

Parcela, od které se jižně nachází Národní muzeum, Václavské náměstí a severně hlavní nádraží je pro mě ideálním místem pro Národní knihovnu. S těmito okolními významnými budovami může dotvářet  významný prostor v centru Prahy. Trojúhelníková parcela mezi ulicemi Washingtonova, Politických vězňů a Wilsonova je v současné době neudržována a její potenciál je podceněn. Díky nedalekému hlavnímu nádraží je místo skvěle dostupné i pro lidi mimo bydlící mimo Prahu.

Součástí řešení knihovny by mělo být i řešení magistrály. Ve svém návrhu počítám s již dokončeným Pražským okruhem, tedy počítám s tím, že bude magistrála klidnější komunikací, než je nyní. Snižuji počet jízdních pruhů na dva v obou směrech. V úseku od kraje hlavního nádraží a Čelakovských sadů, navrhuji krátký tunel v severojižním směru. Tím vzniká prostor, který se tak může stát součástí nově vzniklého náměstí knihovny – opery - muzea, na které se dostává doprava pouze obslužná a tramvajová a především pěší. Koleje tramvaje navazuji na nedávno položené tramvaje u muzea a protahuji je směrem k Václavskému náměstí a také po ulici Washingtonova až k současné tramvajové zastávce hlavního nádraží. Vytvářím však novou zastávku tramvaje přímo u hlavního nádraží. Ulice Washingtonova se přeměňuje v bulvár lemovaný stromy od Václavského náměstí až k nádraží.

U horního konce Václavské náměstí, na křížení náměstí a hradební třídy vznikne piazzetta Národní muzeum – Státní Opera – Národní knihovna. Silné místo na vnějším hradebním okruhu, který se později bude transformovat v městskou třídu a na kterém leží dopravní terminál Hlavní nádraží/Opera, někdy později Státní filharmonie a další instituce. Václavské náměstí se stane spojnicí vnitřního a vnějšího hradebního okruhu. Všechny veřejné budovy – veřejné instituce na vzniklém hradebním kříži jsou solitéry, viditelné zdálky. Veřejný s pevným povrchem prostor jednoznačně pluje mezi nimi, doplněn stromy, sezením a veřejnou dopravou.

Nová Národní knihovna se nachází na parcele, která je ve sklonu směrem k opeře a současně pod ní prochází metro. Není tudíž možno stavit hluboko do podzemí. Tohoto faktu využívám a podlaží s garážemi a částí fondů posouvám o patro nad terén. To společně se sloupovím vytváří v místě Washingtonovy ulice loubí, které dává vyšší důležitost nově vzniklému uličnímu bulváru.  V ulici Wilsonova se díky svahu terénu podlaží dostává na úroveň terénu.

Obslužné patro na terénu vytváří platformu pro veřejnou část knihovny. Vyvýšený hlavní vstup umisťuji směrem k muzeu, druhý směrem k hlavnímu nádraží. Součástí vstupního prostoru je nádvoří knihovny, předprostor lemovaný loubím s výhledem na náměstí.

Veřejná část knihovny společně s provozními objímá dominantu celé stavby, archiv. Vytváří si tak dvě náměstíčka – otevřené, vstupní a zastřešené, vnitřní, studijní. Archiv je sochou celé stavby. Na rozdíl od pětipodlažních provozních pater, vyčnívá do výšky čtrnácti a z dálky je díky svému tvaru nepřehlédnutelný.

K úpravám okolního prostředí patří také demolice parkovacího domu vedle opery, kterým se opera otevře a dojde k propojení Vrchlických sadů s náměstím nejenom ulicí Washingtonovou, ale i přes zadní stranu knihovny.

kuzemensky kunarova 2019 LS narodni knih
kuzemensky kunarova 2019 LS narodni knih
kuzemensky kunarova 2019 LS narodni knih
kuzemensky kunarova 2019 LS narodni knih
kuzemensky kunarova 2019 LS narodni knih
kuzemensky kunarova 2019 LS narodni knih
úprava perspektývy.jpg
kuzemensky synek 2019 LS Narodni knihovn
kuzemensky synek 2019 LS Narodni knihovn
kuzemensky synek 2019 LS Narodni knihovn
kuzemensky kunarova 2019 LS narodni knih
kuzemensky kunarova 2019 LS narodni knih
kuzemensky kunarova 2019 LS narodni knih
kuzemensky kunarova 2019 LS narodni knih
kuzemensky kunarova 2019 LS narodni knih
kuzemensky kunarova 2019 LS narodni knih
kuzemensky kunarova 2019 LS narodni knih
kuzemensky_kunarova_2019_LS_narodni_knih
kuzemensky kunarova 2019 LS narodni knih
kuzemensky kunarova 2019 LS narodni knih

National Library in Prague

by Tereza Šipková
@atelier kuzemenský & kunarová

The National Library is currently based in Klementinum and has no longer enough space to store books. As a temporary solution there was established the central depository in Hostivař. Thanks to this, the library works in a very inefficient, uneconomic and also unecological way, with books being transported daily between Klementinum and Hostivař.

 

In my proposal, I think of the National Library as an institution that deserves a special place in the city with a dignified and accessible public space and easy transport links. Given the problems described above, I think the National Library should be concentrated in only one building. Workplace, warehouse and library alltogether. I design the library as one object with all the necessary facilities for the easy working library. The oldest books, which are no longer recommended to be handled and moved, are staying in Klementinum, which is understood as the "original National Library", the "museum". All books from the depository in Hostivař is moved to the new building of the National Library, so the Hostivař building can be rentable as a longer-term investment.

The building with such a scale can strongly affects its surroundings, so I tried to find a potentially strong, but also neglected place, which could be this building helpful to improve. I found this place next to the State Opera.

The plot is located south of the National Museum, Wenceslas Square and north of the main railway station. With these important buildings, the new National Library can complete a significant space in the center of Prague. The triangular plot between the streets of Washington, Political Prisoners and Wilson is currently in a bad condition and its potential is underestimated. The spot is also easily accessible for people outside of Prague thanks to the nearby railway station.

The biggest disadvanted of this plot is the main Prague road, which is divided into two roads – Wilsonova and Legerova. These two roads join back together in 1,6km. Meanwhile, they create an „island“, which is difficult to acces, because of heavy traffic on both roads. It is not only aesthetic, but also dangerous. Such an area, with important institutions in it and an important Wenceslas Square nearby, should be subordinated to pedestrian, not the automobile traffic.

There is a project for a new Prague ring road which I use in my design. It is expected to reduce traffic in this area, so I reduce the number of lines to two instead of three in both directions. I design also a short tunnel (north-south direction)  from the edge of the main railway station to Čekalovského sady. This leads to the disappearance of the highway along the Wilsonova Street, which can thus become part of the newly created square of the library and the opera. This area can be reached only by the services and tram. The tram tracks are connected to the recently laid trams near the museum. They are stretch in the direction of Wenceslas Square and also along Washingtonova. I design a new tram stop right at the main railway station. Washington Street is transformed into a tree-lined boulevard from Wenceslas Square to the train station.

The new National Library is located on a plot of land, which rises towards the opera house. There is also subway under it, therefore  it is not possible to build deep underground. I take advantage of this fact and move floors with garages and part of the storage on the ground floor. It, together with the portico, creates an arcade at Washington Street, which gives greater importance to the newly created street boulevard. In Wilsonova Street, the terrain slopes are brought to ground level. Thre is a restaurant and cafe opening to the street.

The service floor on the ground creates a platform for the public part of the library. The elevated main entrance is placed towards the museum, the second towards the main railway station. Part of the entrance area is a library courtyard - an outside foyer with a view of the square.

The public part of the library, together with the services ones, embraces the dominant of the whole building - the archive. There are two squares – open foyer and roofed - indoor, study hall. The fourteen storey archive is the main statue of the entire building.

Offices, important laboratories and library management are located in the higher levels, which are not accessible to the library visitors.

The construction system is a reinforced concrete skeleton, the main material is light-brown concrete.

kuzemensky kunarova 2019 LS narodni knih
kuzemensky kunarova 2019 LS narodni knih
0_IMG_8456ZOOM.jpg
kuzemensky kunarova 2019 LS narodni knih
02_IMG_8423 ZOOM.jpg
kuzemensky kunarova 2019 LS narodni knih
kuzemensky kunarova 2019 LS narodni knih
kuzemensky kunarova 2019 LS narodni knih
bottom of page