top of page
Search
  • michal kuzemenský

Zadání zimní semestr 2019/20
BYDLENÍ U GRÉBOVKY

Pracovní teze: soukromý investor vlastní parcelu. Vaším úkolem je na ní navrhnout bydlení. Přáním investora je maximální výtěžnost – obytná plocha. Druhým kritériem je nezbytnost prověření adekvátnosti stavby v místě. Proces je tedy možné si představit jako architektonickou soutěž s dvěma hlavními kritérii.

Kontextem řešené parcely je území, na kterém se prolínají dvě urbánní struktury: rostlá vesnická a bloková městská. Pozemek bez jasného návodu, na kterém se problematicky navrhuje pouze pomocí obecné regulace. Tématem zadání je najít rovnováhu mezi zájmem postavit na parcele bytový dům maximálního objemu a mezi nezbytností respektovat kontext. Zdánlivou protichůdnost veřejného a soukromého lze pochopit jako hledání společného zájmu: „commons“. Postavení „maximální“ stavby pravděpodobně degraduje okolí (a znehodnotí paradoxně i ji samu), ale postavení „řídké“ stavby je ekonomicky neudržitelné. Úkolem architekta je prověřit kapacitu a potenciál území a najít optimální řešení.

Studenti budou navrhovat i skladbu kategorie bytů v navrhované struktuře. Tuto část návrhu budou též obhajovat a dokladovat.


Tento semestr budeme navrhovat a přemýšlet co nejrealističtěji v měřítku 1:1. Výstupem budou plány dispozic pater v měřítku 1:50. Prokázání kvalit prostorového řešení bytů. Velmi podrobný návrh budovy s pohledy na fasádu v měřítku 1:20. Materialita, textura, barva, detail. Návrh souvisejících exteriérových ploch v celém řešeném území.


Představení zadání bude probíhat 16. září 2019 v posluchárně 105 dle společného harmonogramu. Po prezentaci následuje sraz studentů v našem atelieru 644.


Práce je vypsána jako: ATBS | ATZBP | ATV | ATVZ | ATSS | DP


Zájemci o toto zadání a studium v našem atelieru, prosím posílejte svá digitální portfolia (.pdf) již teď na maily Petře a Michalovi: | petra.kunarova@gmail.com | michal.kuzemensky@rearchitekti.cz |


Comments


bottom of page