top of page

Lea Koncerová

DP_Porodni_dum_Letna_Lea_Koncerová_vizu_
DP_Porodni_dum_Letna_Lea_Koncerová_01_si
DP_Porodni_dum_Letna_Lea_Koncerová_01_si
DP_Porodni_dum_Letna_Lea_Koncerová_rezop
DP_Porodni_dum_Letna_Lea_Koncerová_rezop

text autorky

Dům, kde přichází dítě na svět, pro mě znamená především dům, kde se cítím bezpečně. Dům pevný, stabil­ní a zároveň intimní a křehký. Stěžejním bylo nalézt rovnováhu mezi intimním prostředím připomínajícím domov a charakterem veřejné instituce. Zároveň se do domu promítá duchovní rozměr, tajemství a posvátnost okamžiku zrození. Předobrazem se stala městská vila, tedy kompaktní, sebevědomý a vznešený městský dům.

 

Téma

Během minulého století se místo porodu postupně přesunulo z domova do nemocničního prostředí. Porod se stal mnohem více kontrolovaným a bezpečným, díky lékařské péči se riziko snížilo na minimum. Zvýšil se však také počet zásahů do průběhu porodu, užívání medikamentů a císařských řezů. V současné době přibývá žen, které by daly přednost jiné, než nemocniční péči. Jako jedna z možných alternativ se v polovině 70. let začal vyvíjet nový typologický druh – porodní dům. Nabízí možnost přirozeného porodu s vedením porod­ních asistentek v prostředí, které se více přibližuje domácímu.

 

Urbanismus

Místo na úpatí Letenských sadů je kromě výjimečného výhledu na historické centrum Prahy charak­teristické svým podmanivým kontextem. Parcelu, fungující v současnosti jako vstup a zahrada polikliniky, obklopuje ze dvou stran otevřený městský blok, ze dvou stran park s pla­tanovou alejí. Porodní dům umisťuji na hranu stávajícího bloku, kde se kříží osa ulice Františka Křížka a platanové aleje. Svým natočením kopíruje severní hranu pozemku, otevírá si tak výhled přes svah na historické centrum města na západě, na východě se odvrací od oken stávajícího domu. Díky terén­nímu zlomu je podzemní podlaží zcela zapuštěno pod úroveň ulice. Tvoří podnož, která je na západě, v místě s nejkrásnějším výhledem, doplněna o víceúčelový sál. Vzniká tak ze tří stran uzavřená zahrada, která poskytuje pocit soukromí na tomto exponovaném místě. Střecha sálu slouží jako velkorysá terasa s výhledem.

 

Porodní dům

Vnitřní struktura domu je jednoduchá a přehledná. Základem je palladiovské rozdělení téměř čtvercového půdorysu na devět částí. Směrem na západ se dům otevírá k výhledům, místnosti jsou zde velkorysejší a větší. Tento princip se propisuje i na fasádu – na východě jsou otvory uzavřenější, okna se postupně nepatrně zvětšují až k západní otevřené fasádě.

 

V horních dvou podlažích umisťuji soukromější část domu – porodní pokoje s denní místností asistentek v prvním patře a hotelové pokoje ve druhém patře. Půdorysy podlaží jsou vystavěny na obdobném principu - pokoje v nárožních polohách doplňuji o otevřenější společenskou část, která navazuje na prostor schodiště. Při průchodu domem se tak člověku v každém podlaží otevírá výhled na historické centrum Prahy. Ustoupením dvou podlaží vzniká terasa pro porodní pokoje, zároveň tímto dům reaguje na blízkost vs­tupu do polikliniky.

 

Vstupní hala je pomocí otevřeného atria vizuálně propojená s předsálím a zahradou ve spodním patře. Na vstup s recepcí navazuje místnost administrativy a vyšetřovny po­rodních asistentek. V zapuštěné podnoži se nachází knihov­na a dva sály, které slouží jak pro cvičení, tak pro vzdělávání zdravotníků i veřejnosti.

 

Pravidelnost vnitřní struktury se propisuje do výra­zu domu. Rastr dřevěných oken s bílými šambránami kon­trastuje s šedivou hlazenou omítkou. Jednoduchý kompaktní tvar domu je zakončen výraznou římsou s fabionem. Napůl zapuštěná podnož se odlišuje jak materiálově, tak výrazovými prostředky. Význam je především tektonický - oblouky oken­ních otvorů a cihlový obklad fasády poutají dům k zemi.

 

Nosnou konstrukci tvoří železobetonové obvo­dové zdi, vyztužené stěnami komunikačního jádra a dvěma vnitřními sloupy. Parkování zaměstnanců je zajištěno zakladačem v místě současného stání sanitek na nábřežní ulici. Reorganizací parkování na ulici Skalecká vznikla dvě pohotovostní stání v blízkosti vstupu.  

01_Lea Koncerová_DP_obhajoba_-17.jpg
01_Lea Koncerová_DP_obhajoba_-18.jpg

Maternity Centre at Letná

by Lea Koncerová

A house where a child is born means a house, where I feel safe myself. A house that is firm, a stable and at the same time an intimate and a fragile one. The key for my design was to find a balance between an intimate environment reminiscent of a home and a character of a public institution. Together, the house is a projection of a spiritual dimension, mystery and sacredness of birth.

Theme

Over the last century, the site of birth gradually changed location from home to a hospital environment. Childbirth has become much more controlled and safe; thanks to medical care the risk has been minimized. But the frequency of interventions in the process of birth, level of medicament intake and number of Caesarean sections have been rising too. Today there is an increase of women, who would prefer other than hospital care. Since mid-1970s one of the possible alternatives started to evolve typologically – a maternity house or centre. It provides an opportunity of a natural birth supervised by midwives in an environment that is closer to a home.

01_Lea Koncerová_DP_obhajoba_-10_edited

Urbanism

The site at the edge of Letná park is exceptional both for its view over the historical centre of Prague and for its captivating urban context. The plot - that today provides an entrance and a front garden to municipal policlinic – is surrounded by an open urban block from two sides and by a park with an alley of plane trees. I situate the maternity centre on the edge of the exiting block where the Frantisek Krizik street meets the plane tree alley. Its orientation the house copies the northern limit of the plot, while it allows open views of the historical centre down the slope towards west and it helps to turn away from the adjacent windows of the nearby existing building. Thanks to the terrain shift the underground floor is fully sunk bellow the street level. This floor containing a multipurpose hall works like a pedestal fully open towards west on the side with the best view. It creates a garden enclosed from three sides that guarantees a feeling of privacy on an exposed place. On the roof of the universal hall there is a generous terrace with a view.

01_Lea Koncerová_DP_obhajoba_-34.jpg

Maternity Centre

The inner structure of the house is simple and clear. The basis is Palladian-like subdivision of the square plan in nine parts. Towards west the house is open to views, the rooms are more generous and larger here. This principle is also rewritten in the façade – on east the openings are smaller, the windows get slightly larger towards the western open façade.

 

I situate the more private part of the house in the upper two floors – the birth rooms with daily room for midwives on the first floor and the hotel rooms in the second one. The plans design is based on a similar principle – the rooms in the corners are complemented with a more open living room space that is connected to the staircase. Passing through the levels of the building one is exposed to views of the city of Prague. The two upper floors set back from the main façade to create a terrace in front of birth rooms and to respond in volume to the proximity of the policlinic building.

 

The entrance hall is visually connected with the multipurpose hall and with the garden via open atrium. The reception hall is directly connected with administration and examination rooms of midwives. The pedestal of the house contains a library and two halls that provide space both for exercises and for education of paramedics and for the public.

 

The overall regularity i inscribed in the expression of the house. The division of wooden window frames with white chambranles contrasts the grey polished plaster. The simple and compact form of the house vertically culminates in an articulated cornice with cove moulding. Half-sunk pedestal part of the house is different materially and formally. The meaning of the difference is mainly tectonic – the arch elements of window frames and the brick façade attach the building to the ground.

 

The structural design is based on steel concrete peripheral wall that is reinforced by the vertical cores and two inner columns. Car stacker system at the existing parking site of the ambulances serves all employees. Reorganizing the system of parking at Skalecká street the project offers two emergency parking places in front of the entrance of the maternity centre.

DP_Porodni_dum_Letna_Lea_Koncerová_detai
DP_Porodni_dum_Letna_Lea_Koncerová_vizu_
DP_Porodni_dum_Letna_Lea_Koncerová_vizu_
DP_Porodni_dum_Letna_Lea_Koncerová_vizu_
_IMG_5388.JPG
_IMG_5365.JPG
DP_Porodni_dum_Letna_Lea_Koncerová_vizu_
DP_Porodni_dum_Letna_Lea_Koncerová_vizu_
bottom of page