top of page

semestrální zadání ZS 2016

městský blok Praha na Knížecí
mixed-use development

V minulých semestrech jsme v našem atelieru zkoumali téma bydlení ve specifickém místě: bydlení luxusní, bydlení dostupné. V místech ideálních nebo naopak skoro nemožných. Chyběla nám třetí část skládanky. Další funkce tam, kde byty není vhodné navrhnout a logicky se nabízí zapojení funkcí dalších. „Mixed-use development“.

K řešení tématu byla vybrána parcela nedokončeného bloku, která je v současné době ve vlastnictví Dopravního podniku a.s. a je využívána jako provizorní tržnice a parkoviště. Existující stav podceňuje nejen místo, ale především degraduje okolí. Byť i romantizující pohled je legitimní. Součástí řešení je i stávající dům polikliniky. Parcela nabízí logicky dokončení bloku, ale stejně tak jakoukoliv jinou strukturu, která pomůže lepšímu využití místa a začlenění do kontextu.

Pracovní teze: Úkolem je na řešené území navrhnout strukturu, kde hlavním programem bude bydlení (předpoklad je více než 50%), druhou částí je standardní kancelářská/komerční či veřejná funkce. Tuto část domu je nezbytné navrhnout co nejuniversálněji. Rozhodnutí o další existenci domu polikliniky je ponecháno na řešitelích. Je možné jej zbourat a kapacitu nahradit v navržené struktuře, je možné jej ponechat, obestavět.

Výšková regulace není záměrně zadána. Předmětem zadání je co nejlépe prozkoumat potenciál parcely, včetně jejího vztahu k okolí. Zkoumané otázky budou: oslunění, osvětlení, hloubka traktu …

Byty jsou požadovány v maximální možné míře různého standardu i způsobu distribuce. Malé nájemní byty (standard cca do 35-65m2), nájemní byty dostupné (dotovaný standard 35-55-80), byty určené k přímému prodeji, (35-65-90-120), specifické druhy bydlení (skupinové byty), byty nadstandardní v místech, které nově navržená struktura logicky nabídne. Poměr standardu a typu bytů i poměr hlavní funkce bydlení a funkce komerční/veřejné bude předmětem návrhu, včetně jeho teoretické obhajoby. Logickým přáním zadavatele je maximální využití území, ke kterému budou řešitelé zadavatelem tlačeni – a jejich úkolem bude určit hranici, kdy intenzita/hustota začíná být kontraproduktivní a snižuje hodnotu celku.

Podstatné bude vyřešit celé zadané území – tedy v celé hloubce části nedokončeného vnitrobloku. Stejně tak je důležitou součástí návrhu parter.

Dům/domy budou opět navrhovány od širších souvislostí s posunem k typologii „sekce“, jednotlivých bytů, detailu domu. Ověření komfortu (rozuměj pohodlí) bydlení, ověření užitnosti funkce veřejné/komerční, stejně tak jako ověření vztahu bytové a veřejné funkce. Technické, dispoziční.

Jedním ze studijních materiálů je práce zpracovaná předdiplomanty na téma: „MIXED USE / HYBRID / SOLID“. Jak naznačuje název, studenti mohou svým návrhem prověřit i variantu nazývanou „solid“ – tedy dům universální funkce proměňující se v dlouhodobějším časovém horizontu.

Tentokrát tedy nebudeme řešit rébus jak postavit byty na takřka nemožné místo. Naopak. Budeme hledat ideální místo pro každou funkci kombinovaného developmentu.

07.jpg
katastr.jpg
bottom of page