top of page
Barbora Červeňová | atelier kuzemenský k

text autorky

Na rozhraní dvoch Karlínov zíva veľká prázdna parcela neukončeného bloku. Nakukuje do križovatky troch malebných rohových domov. Akoby čakala na vyplnenie domom, ktorý bude nápadne dnešný, no tak trochu akoby tam s nimi vyrástol už dávno. Rímsa domu reaguje na ich výšku a hladký parter plynule naväzuje na baldachýn stromoradia. Prispieva útulnu ulice. Z nej vťahuje život do vnútrobloku a sprístupňuje dlhý priechod skrz, krytý loubím. Využíva prázdno nádvoria a otáča do neho dej. Formuje sa tretia hmota, kompenzujúca nezastavanosť nádvoria – vysoká veža s lukratívnymi bytmi a hotelovými izbami. Komín bývalej továrne odrazu nie je sám.

Nájomné bývanie je síce prechodné, no cieľom bolo navrhnúť dom, neľahostajný k svojej výnimočnej polohe a hlavne dom, v ktorom sa bude dobre bývať.

Na mieste sa miešajú - sú navrhnuté, tri kvality bývania – minimálne a univerzálne mestské nájomné bývanie s meniacimi sa obyvateľmi, kvalitné byty na predaj s nekonečným priehľadom skrz nádvorie na les Vítkova, a (doslova) vysoko lukratívne resp. hotelové bývanie vo veži, využívajúce potenciál miesta, ktorý by inak ostal zanedbaný. Vo vnútrobloku je tak zrazu dosiahnutá diverzita a mestskosť.

Dom stojí na rozhraní secesného a klasicistického Karlína, na poslednej parcele superbloku zatiaľ nezasiahnutého korporátnymi megaštruktúrami. Tak by to malo aj ostať. Je to miesto, ktoré srší mestskosťou, zároveň je všadeprítomný zarastený Vítkov. Parcela ponúka na jednej strane pohľad do ruchu mesta, na druhej strane nekonečné priehľady do lesa. Bloková štruktúra je popretkávaná ukážkovo udržovanými parkami. Miestu dominujú iba vytŕčajúce komíny ako fragmenty Karlínskej industriálnej minulosti, všetka nová zástavba si udržiava zdanlivo adekvátnu výšku a nekonkuruje kostolu sv. Cyrila a Metoděje.

Materiálovo je Karlín na prvý pohľad pastelový – preto farebnosť súboru riešim jemnou pastelovou omietkou, kombinovanou s hladkým betonovým soklom. Vo vnútrobloku vzhľadom k rôznorodosti hmotových jazykov umocňujem diverzitu exteriérových priestorov odlišnou farebnosťou a dosahujem tak rozličné atmosféry. Domy sú tu odsadené na nožičky, čo jednak odľahčuje ich hmoty, a zároveň tvorí podloubí ku vchodom, alebo len chráni prechádzajúcich pred dažďom. Veža v centre pôsobí lukratívnejšie jemne tvarovanou fasádou zo slonovinovo sfarbeného betonu a veľkými oknami. Zo strany výhľadu na Vítkov je vynechaný jeden modul fasády na súkromnú terasu, chránenú pred pohľadmi susedov. Konštrukčne je dom navrhnutý ako kombinácia stenového a skeletového systému zo železobetónu s murovanými priečkami.

Barbora Červeňová | atelier kuzemenský k
Barbora Červeňová | atelier kuzemenský k
Barbora Červeňová | atelier kuzemenský k

Municipal Rental Housing in Karlin

by Barbora Červeňová

@atelier kuzemenský & kunarová

The design is urban rental housing complex located on a large empty site of an unfinished block at the interface between Art Nouveau and Classicist Karlin. The site peeks into a crossroad of three picturesque corner houses. As if waiting to be filled with a house that is noticeably contemporary, but as if it had been there with them a long time ago. The house looks at the crossroad with a bay, to refine the corner and use its potential. The cornice of the house reacts to the height of the three corner houses and the smooth ground floor continuously follows the canopy of the trees. It contributes to the cosiness of the street.

I drag the life from the street into the courtyard with a large hole in the ground floor and open a long passage to the Forum Karlín on Pernerova Street, covered by an arcade. I use the emptiness of the courtyard and fill it with life. A third mass is formed, compensating for the unfilled courtyard - a high tower with lucrative apartments and hotel rooms. The chimney of the former factory is suddenly not alone.

Eventually there is a mixture of three qualities of housing - minimal and universal urban rental housing with varying residents, high-quality flats for sale with infinite views of the Vítkov Forest through the courtyard, and (literally) highly lucrative housing, utilizing the potential of the place that otherwise would have been neglected. Diversity and urbanity are so strikingly attained in the courtyard, as if it were a part of the street. Rental housing is temporary, but the goal was to design a home, aware of its exceptional location and mainly a home in which it will be pleasant to live.

Name: Municipal Rental Housing in Karlin
Location: Prague, Czech Republic
Year: 2019
Type: Czech Technical University, Housing studio
Tutors: Michal Kuzemenský, Petra Kunarová
Status: Nomination for best semester project Olovený Dušan
Exhibition: Olovený Fuchs f Kleci, CAMP
 

Barbora Červeňová _ atelier kuzemenský k
Barbora Červeňová _ atelier kuzemenský k
Barbora Červeňová _ atelier kuzemenský k
Barbora Červeňová _ atelier kuzemenský k

Dom od ulice výškovo reaguje na nárožných susedov, uzatvára blok a jasne tak definuje uličný priestor. Do križovatky vystrkuje iba arkier, ako zjemnenie nárožia s ambíciou využiť potenciál rohu. Parter je uskočený o 1,5 m a rozširuje tak chodník. Pevne drží fasádu, ktorú z ulice priveľmi nevnímam, ale viem, že tam patrí.

Byty tvoria mix väčších, kvalitných bytov, ktoré využívajú celú dĺžku traktu a priehľad skrz, určené na predaj, a minimálne byty na prenájom nemenšej kvality. S narastajúcou výškou sa byty združujú a kvalita stúpa. Z tmavej severnej ulice je dom prepichnutý dierou, ktorá ponúka pohľad na život na nádvorí, na južné svetlo a zároveň na priechod skrz blokom, ktorý je krytý loubím s komerciou a vstupmi do nájomného domu. Dlhá, úzka hmota leží na hranici so susedom, neberie mu intimitu súkromnej záhrady a využíva hĺbku pozemku na maximum. Loubí naväzuje na existujúce detské ihrisko na vedľajšom pozemku, a vedie až na Pernerovu ulicu k Foru Karlín. Výškovo dom naväzuje na Cornlofts a oknami do verejného priechodu dáva najavo kontrolu. Štít domu sa pozerá na Vítkov a z Pernerovej ulice odkrýva tajomstvo dvora. Prázdno nádvoria je využité pre verejnosť, a je kompenzované vysokou hmotou 14-poschodovej veže, vykukujúcej spoza rohového domu. Upozorňuje na to, že v hlbokom pozemku sa niečo deje. Vytŕča ponad strechy, ale z ulice nepôsobí nepatrične. Vyjadruje súčasnosť a nutnosť nebáť sa zakonzervovanú Prahu ťahať do výšky. Programovo má pritiahnuť do nádvoria dej a prispieť meniacemu sa charakteru nájomného bývania hotelovou funkciou. Poloha Karlína vzhľadom k centru mesta, hlavným dopravným staniciam ako aj atraktivita lokality samotnej zdôvodňujú hotel využiť. Vyššie podlažia, ktoré prerastú susedné Cornlofts ponúkajú nadštandardnú kvalitu bývania s jedným bytom na podlažie. Jedinečnosť, ktorú taký byt ponúka nemá v lokalite obdobu, preto ekonomicky opodstatňuje zdanlivý luxus. Na mieste sa tak miešajú tri kvality bývania – minimálne a univerzálne mestské nájomné bývanie s meniacimi sa obyvateľmi, kvalitné byty na predaj s nekonečným priehľadom skrz nádvorie na les Vítkova, a (doslova) vysoko lukratívne bývanie, využívajúce potenciál miesta, ktorý by inak ostal zanedbaný. Vo vnútrobloku je tak zrazu dosiahnutá diverzita a mestskosť.

Barbora Červeňová _ atelier kuzemenský k
2yIjRlig upr.jpg
Barbora Červeňová _ atelier kuzemenský k
Barbora Červeňová _ atelier kuzemenský k
grafy 02.jpg
grafy 01.jpg

1/3

Barbora Červeňová _ atelier kuzemenský k

1/4

1/3

1/3

1/3

Barbora Červeňová _ atelier kuzemenský k
__IMG_6832.jpg
__IMG_6867.jpg
__IMG_6822.jpg
__IMG_6869.jpg
__IMG_6853.jpg
__IMG_6847.jpg
__IMG_6837.jpg
__IMG_6856.jpg
červeňová atelier kuzemenský kunarová

nominace za nejlepší semestrální projekt v kategorii architektura

cena OLOVĚNÝ DUŠAN 2019

Hodnocení poroty: "Zadáním ateliéru Kuzemenský byl bytový dům v proluce v Karlíně. Mělo jít o kombinaci městských nájemních bytů a bytů určených k prodeji. Byl požadován univerzální komerční parter. Studenti se museli poprat s komplikovaným místem, prostor rozlehlého továrního vnitrobloku je těžko definovatelný a rozpoznatelný. Jen s obtížemi lze aplikovat klasická schémata. Studentka stejně jako mnozí další si původní zadání rozšířila o řešení vnitrobloku a jeho návazností, tak aby celek působil smysluplně. Přichází s jedním z nejradikálnějších řešení, navrhuje věžový dům, výšky shodné s komínem strojírny. Proluku zastavuje na maximum. Vnitroblok otevírá veřejnosti, což může jistě vyvolávat pnutí. Přesto jsme se v porotě shodli, že by to mohlo fungovat. Z textu studentky je zřejmé, že věž není jen ledabylým gestem, ale rozhodnutím, které bylo dlouze zvažováno. Dům působí sebevědomě, přesto vychází z charakteru karlínských domů. Jako by chtěl své sebevědomí přenést i na ně, a tím pomoci ubránit Karlín před motýlím náletem cizorodých administrativních domů. Návrh je dokladem, že karlínský charakter lze zachovat i při zahuštění jeho struktury. Za zmínku stojí rovněž nádherná vizualizace celkového zpracování a na takto velký dům neuvěřitelná propracovanost."

Nomination for the best semester project "OLOVĚNÝ DUŠAN 2019" award

Jury Report: "The semester´s brief of the Kuzemenský Studio was an apartment building in Karlín district of Prague 8. A mix of municipal rental apartments and housing units for sale with a commercial street level spaces. Students were exposed to a complicated site, spatially the deep backyard has ambiguous and undefined attributes. Classical schemes are hardly applicable. The student proved that the site and its connections within the larger urban block make sense only as a whole. Her proposal i sone of the most radical ones: a high-rise house reaching the height of the nearby industrial chimney, a fragment of former machine factory. She makes the maximum of the build-up space. She proposes to open the inner courtyard to the public, what may bring tensions. However, the jury agreed this would work well. The text of the student proves the tower building wasn´t a careless decision, but a carefully made decision. The whole building shows self-esteem while it builds on the character of the Karlín district houses. As if the proposal would like to spread its self-confidence on the larger urban structure as a whole and thus enhance resistance of Karlín facing current ´butterfly raid´ of the many incoherent administrative buildings that have been growing in the neighbourhood recently. This proposal is a proof, that a coherency of the urban character of Karlín neighbourhood can be achieved today even by densification of its urban structure. Finally, it is worth mentioning that the visualization and the overall representation of the project is beautiful and for such an immense building the detailed sophistication of the proposal is unbelievable."

YOUNG ARCHITECT AWARD 2019 | CENA PRO MLADÉ A ZAČÍNAJÍCÍ ARCHITEKTY​

Cena architekta Josefa Hlávky

Hodnocení poroty: Návrh rozvíjí velkorysý rozvrh pražského Karlína v několika rovinách. Přiměřeně namíchaný mix hotelového, nájemního a vlastnického bydlení ukotvuje návrh v reálných podmínkách současného města. Městský blok je disciplinovaně zacelen a v druhém plánu doplněn věží s hotelovými byty jako správně mířenou akupunkturou. Veřejně přístupný vnitroblok – dvůr obohacuje přísnou ortogonální mřížku karlínských ulic s rafinovaně uplatněným echem nedalekého viaduktu a vytváří skutečně obytné místo s charakterem. Projekt je pevný, postavený na osvědčených principech stavby města, přesto současný nebo spíš nadčasový. Svěží příslib v ustrašené době.

YOUNG ARCHITECT AWARD 2019 | AWARD FOR YOUNG AND EMERGING ARCHITECTS​

Architect Josef Hlávka Award

Jury Report: "The project develops a generous scheme of the Prague Karlín district on many levels. As an adequate mix of temporary, rental and owner housing it is well situated in the real conditions of a contemporary city. The urban block is completed neatly in the street plan and in the second plan it is given an acupuncture of the thin tower with hotel apartments precisely situated in the back yard. The publicly accessible back yard orthogonal geometry is enriched by the sophisticated forms echoing the nearby viaduct arches and as a whole it creates a truly residential place with character. The project is solid, constructed on proven principles of building a city, while i tis contemporary or even timeless. A fresh promise in the times of fear."

Cena_Architekta_Josefa_Hlávky.jpg
yaa_2019.png
picture_25089_1.jpg-1600x1200-oloveny-fu
03 (4).jpg

OLOVĚNÝ FUCHS F KLECI 

výstava​

"Unikátní propojení tří architektonických škol. Olověný Fuchs f Kleci představuje sondu do současného architektonického vzdělávání. Výstava prezentuje finalisty studentských soutěží: Ještěd F Kleci (FUA TUL), Cena Bohuslava Fuchse (SOFA / Studentská obec Fakulty architektury, FA VUT) a Olověný Dušan (Spolek posluchačů architektury (SPA), FA ČVUT) - soutěží, které pořádají sami studenti, aby získali externí pohled na výuku architektury na svých školách. Výstava klade všechny tři soutěže vedle sebe s cílem zjistit, jaké projekty na daných školách vznikají a hlavně proč."

OLOVĚNÝ FUCHS F KLECI 

exhibition

„A unique connection of three schools of architecture. Olověný Fuchs f Kleci represents an insight in the current architectural education. The exhibition presents the finalist projects of student competitions: Ještěd F Kleci Award (FUA TUL), Bohuslav Fuchs Award (SOFA FA VUT) a Olověný Dušan Award (SPA FA ČVUT) - three entirely student-organized contests, that provide an external feedback of the architecture design pedagogy at three universities. The common exhibition situates all three competition results next to one another with the aim to reflect on what kind of projects are designed at these schools of architecture and why.“

bottom of page