top of page

Sausan Haj Abdo

NárožíKarlín_HajAbdová_Sausan_
NárožíKarlín_HajAbdová_Sausan_
Webp.net-gifmaker (2).gif
NárožíKarlín_HajAbdová_Sausan_
NárožíKarlín_HajAbdová_Sausan_

text autorky

Karlín. Působí zdánlivě okázale, ale v jádru je divoký. V něm proluka na nároží, na ní dům od města pro jeho obyvatele. Cílem bylo hledání ideální dispozice bytu. Hledání hranice mezi maximální hustotou města a maximálním pohodlím jeho obyvatel. Důraz kladen na exteriérové části bytů. Pavlačový dům - typologie typická pro nájemní bydlení, typická také pro Karlín - ale současně.

Byt
Jedna základní dispozice bytu a její multiplikace. Dva dlouhé tunely/tubusy východo-západně orientované, spojené/rozdělené vrstvou ze super-bloku vestavného nábytku. Kuchyňská linka a úložný prostor spojeny v jedné linii. Kuchyňská linka záměrně umístěna do středu dispozice - srdce celého bytu. Logicky - tmavší kuchyně a světlejší „kraje“ tubusů - světelný kontrast v hlavním obytném prostoru. Ukončení velkými okny na celou šířku místnosti, dělenými na neotvíravé zasklení a otvíravé dveře/francouzské okno. Dvě stejně velké ložnice se stejnými okny - mezi nimi sociální zařízení - ve vyšších patrech umožňuje propojení dvou zrcadlených bytů. Dvě lodžie. V bytech, které mají okna do ulice jedna.

Dům
Forma domu tvořena skládáním za sebe, zrcadlením a otočením jedné základní jednotky bytu. V parteru navržena co největší plocha pro univerzální komerční parter. Fasády domu jsou v podstatě už jen racionálním obalem. Velká okna se snaží prosvětlit hluboké dispozice, vytvářejí na fasádě nepravidelný řád - stejný směrem do ulice a stejný směrem do dvora. Systém skládání bytů v domě se propisuje na fasády slepými štíty. Schodiště a výtahy umístěny v křížení hmot, jejich přítomnost propsána na fasádě. Většina velkých oken orientována do dvora, naproti sobě. Vizuální kontakt s ostatními nájemníky domu není vnímám negativně. Propojováním zrcadlených bytů - vznik různých typů dispozic.

Blok
Dům na nároží typicky karlínského bloku měřítkově větším než je pražský průměr, přesně drží uliční čáru nastolenou okolní zástavbou. Silná severojižní linearitu v bloku - objem domu ji následuje a vyrůstá do formy pěti lineárních věží, orientovaných směrem od severu na jih. Kolmo na objem věží je orientována většina bytů, zbytek orientován do ulice Křižíkova. Otočení orientace přináší výhodné světlo pro byty a zároveň nechává proniknout jižní světlo do ulice na severní fasádě domu.

Pavlač
Komunikace v domě řešeny pavlačemi na západních stranách věží. Pavlač jako sdílený prostor, místo setkání se sousedy. Soukromé lodžie z ložnic orientovány do pavlačí.

Lodžie
Naprostá většina bytů má svou vlastní lodžii, velká část bytů má dvě. V domě jsou dva typy - první má stejnou formu jako pavlač, druhá lodžie umožňuje orientaci ložnic do pavlačí. Zároveň přinášejí městu žádaný soukromý exteriérový prostor.

Terasy
V domě se nacházejí terasy, část z nich přísluší přilehlým bytům, část je sdílená. Podporují komunitní život, přinášejí možnost sportovních aktivit a nabízejí exteriérové prostory pro zbylé nájemníky.

Dvůr
Dům nabízí dvůr přístupný jeho obyvatelům. Dva otevřené dvory vznikající mezi věžemi jsou propojeny pod objemem prostřední. Ze dvora je také přístup do bytů ve dvou částech úzké věže. Dvůr je průchozí pro nájemníky domu, ale je uzavřen veřejnosti.

NárožíKarlín_HajAbdová_Sausan_

Municipal Rental Housing in Karlin

by Sausan Haj Abdo

I aimed to find the ideal disposition of an apartment. The boundary between the maximal density of a city on the one hand and the maximal comfort of its inhabitants on the other. Emphasis on exterior parts of the apartments. Gallery building - typical typology for tenement living, typical for Karlín - yet contemporaneous.

 

Apartment

One basic disposition of an apartment and its multiplication. Two long tubes east-west oriented, connected/divided by one layer of super-block of built-in furniture. Kitchen purposely placed in the centre of the disposition. Two identical rooms with two identical windows.

 

Building

House formed by assembling, mirroring and rotation of one basic disposition of an apartment. Big windows enlightening deep dispositions, creating an irregular order on the facade — equally to the street and to the court. The system of assembly of the apartments is projected on the facade gables.

 

Block

Strong north-south linearity in the block — followed by the building’s volume through five linear towers oriented from the north to the south. The majority of the apartments perpendicularly oriented on the volume of the towers. The rotation of the orientation provides for expedient lighting of the apartments, allowing the southern light to pervade the street on the north facade of the house.

1/3

1/8

NárožíKarlín_HajAbdová_Sausan_
NárožíKarlín_HajAbdová_Sausan_
a856c8d5476dbe1d149ec9516f34 upr2.jpg
NárožíKarlín_HajAbdová_Sausan_
NárožíKarlín_HajAbdová_Sausan_
NárožíKarlín_HajAbdová_Sausan_
NárožíKarlín_HajAbdová_Sausan_
NárožíKarlín_HajAbdová_Sausan_
NárožíKarlín_HajAbdová_Sausan_
NárožíKarlín_HajAbdová_Sausan_
NárožíKarlín_HajAbdová_Sausan_

1/7

_IMG_6907.JPG

nominace za nejlepší semestrální projekt v kategorii architektura

cena OLOVĚNÝ DUŠAN 2019

Hodnocení poroty: "Od hľadania ideálnej dispozície bytu, cez balanc hustoty mesta a pohodlia obyvateľov, po stvárnenie exteriérových pobytových častí bytov. To sú ciele v projekte Sausane Hay Abdovej v mestskom nájomnom dome na Karlínskom nároží. Racionálny obal domu je zrkadlom vnútorného usporiadania bytov a ostatných priestorov. Veľké okná presvetľujúce hlboké dispozície prepisujú na fasáde nepravidelnú kompozíciu otvorov vychádzajúcu zo skladby bytov v dome. Každý krok tohto projektu je premyslený a opodstatnený. Bezpochyby nie je kompozičným cvičením, vzdáva sa dekoru a prehnaného exhibovania, má v sebe pokoru k miestu kde vzniká. Vytvára vzťah k svojmu okoliu, programuje nové súkromné a zdieľané exteriérové pobytové plochy. Znovuzrodenie pavlače. Geometricky čisté a racionálne dispozície bytov sú premyslené a ich multiplikácia dáva projektu ešte väčšiu silu."

Nomination for the best semester project "OLOVĚNÝ DUŠAN 2019" award

Jury Report: "From searching for an ideal apartment plan to balancing urban density and residents’ comfort in the design of exterior spaces of apartments. These are the goals of Sausane Hay Abdova’s project of urban housing at a corner in Karlín. The façade of a rational building mirrors the internal layout of apartments and other spaces. Large windows let sunshine into deep rooms and project irregular composition of openings onto facade that is based on internal structure of the apartments in the building. Every step in this project is thoughtful and justified. Without a doubt, it is not an exercise in composition, forsaking decorations and excessive exhibition and respecting the site where it rises. It creates a relationship to its surroundings, proposes new, private and shared exterior recreation areas. The recreation of a residential building with external galleries. Simple geometric apartment layouts are thoughtful, and their multiplication gives the project even more strength."

YOUNG ARCHITECT AWARD 2019 | CENA PRO MLADÉ A ZAČÍNAJÍCÍ ARCHITEKTY​

Cena rektora TUL za školní práci

Hodnocení poroty: "Dostavba karlínského bloku navazuje na stávající urbanistickou strukturu. Pavlačový dům pracuje se základním modulem konstrukce a dispozice bytu a jejich multiplikací, což umožňuje řadu varint velikostí nájemních bytů a i jejich případnou variabilitu v čase. Forma domu je pak složená skládáním, zrcadlením a otáčením tohoto modulu což vede k celkové velkorysosti návrhu, která je v případě Karlína přiměřená a odůvodněná." 

YOUNG ARCHITECT AWARD 2019 | AWARD FOR YOUNG AND EMERGING ARCHITECTS​

Cena rektora TUL za školní práci

Jury Report: "Dostavba karlínského bloku navazuje na stávající urbanistickou strukturu. Pavlačový dům pracuje se základním modulem konstrukce a dispozice bytu a jejich multiplikací, což umožňuje řadu varint velikostí nájemních bytů a i jejich případnou variabilitu v čase. Forma domu je pak složená skládáním, zrcadlením a otáčením tohoto modulu což vede k celkové velkorysosti návrhu, která je v případě Karlína přiměřená a odůvodněná."

yaa_2019.png

1/3

56883631_10156925249810943_7777246734291
bottom of page