top of page

Lukáš Foltýn

ZS2019_zakres04_foltyn_lukas_bydleni_u_g
ZS2019_zakres03_foltyn_lukas_bydleni_u_g
ZS2019_vykressituace_foltyn_lukas_bydlen

text autora

Je časné ráno a mlha, zahalující střechy domů, ještě neopadla. Mezi starými činžáky, věrnými společníky, se rozprostírá ticho. Zhasly pouliční lampy, je po svítání. Sem tam ve stromech zašustí listí, v dáli zazvoní zvonek tramvaje a zpoza rohu vyjde knírač se svým pánem. Pomalým, ale jistým krokem míří z města ven. Do oázy, jež dává na chvíli zapomenout a zasnít se. Do Grébovky.

Území se nachází na pomezí Vinohrad a Vršovic, dvou pražských čtvrtí, každé se svými unikátními náladami, kódy a ději. Rozhraní tvoří terénní zlom, na který reaguje jak okolní bloková zástavba, tak přilehlý areál Grébovky. Mezi tím leží prudký, složitý a nejspíš proto prázdný pozemek, v podélném směru vymezený ulicemi Na Královce a Košická. V příčném vysokou zdí parku a secesním činžákem, jehož holý štít roky čeká na souseda.

Místo má svou paměť, kdysi zde stály vesnické domy s dvory a rybníčkem, starým jádrem Vršovic. Navržený projekt na ni reaguje tím, že se skládá z tří obytných domů. Ty mezi sebou svírají přirozené těžiště dějů, ungelt. Přístupný je jak ze stávajícího schodiště při zdi Grébovky, tak novým schodištěm z ulice Na Královce. Na horní plošině, ukončující alej při Rybalkově ulici, stojí na průsečíku průhledů obelisk s hodinami. Rozvržením objektů tvoří soubor přechod z blokové zástavby do otevřeného parku Grébovky a Nuselského údolí.

Exkluzivita místa je dána jak svou polohou v rámci města, morfologickou členitostí, tak kvalitou sousedních starých domů a veřejných staveb. Tato odpovědnost je vedoucím motivem v architektonickém řešení návrhu. S důmyslnou úvahou přebírá stávající nosné elementy v lokalitě a kombinuje je se současnými. Domy o základním pravoúhlém členění stojí na sdíleném soklu, zasazeném do prudkého svahu.

Charakteristickými jevy jsou vnější opěrné zdi z hrubého lomového kamene, velkorysé vstupní portály, rohové zapuštěné lodžie a ustoupená poslední podlaží. Fasády tvoří strukturální mnichovská omítka; římsy a sloupy hrubý špachtlovaný štuk. Okenní profily jsou ze světlého dřeva a tvarované trubkové zábradlí o barvě oxidovaného bronzu. Z konstrukčního hlediska jde o stěnové železobetonové systémy s nosnými obvodovými zdmi a jádrem s vertikálními komunikacemi.

Primární náplní souboru je bydlení. Tři bytové domy poskytují dispozičně rozmanité jednotky, od garsoniér po pětipokojové byty. Jednotícím motivem jsou velké obývací pokoje, salony. Zde se odehrává rodinný život, místo pro společné setkání, sdílení či oslavy. Pomocí harmonikových skládacích oken lze obytný prostor zcela otevřít na hlubokou rohovou lodžii, kam ústí rovněž kuchyně s jídelním prostorem. V teplých dnech se tak stoluje venku, ač jídelna zůstává uvnitř. Běžná okna mají parapet v poloviční výšce než standardní, blíží se tím francouzským oknům. Vestavěný nábytek maximalizuje kapacitu úložných prostor. V nízkém objektu při Košické ulici jsou navrženy nízkometrážní byty přístupné z pavlačí a ze dvorku, použitelné rovněž jako ateliéry či drobné provozy. Pro obyvatele domu je k dispozici rozsáhlé zázemí se skladovacími kójemi, kolárnami a prádelnou. Prostor garáží, ukrytý pod dvorkem, je přímo přístupný ze všech objektů. Parkování je zajištěno plošinovým parkovacím zakladačem.

Těžištěm společenského života souboru je nádvorní kavárna za velkými obloukovými okny. Dvoupodlažní převýšený prostor slouží jako bistro, vinárna a na galerii jako coworkingová kavárna. V letním období se sezení otevírá ven do dvorku, kde se konají různé slavnosti a tmelí se sousedství, které má navrhovaný soubor ambice vytvářet.

ZS2019_nadhled02_foltyn_lukas_bydleni_u_
ZS2019_hlavnivizualizace_foltyn_lukas_by
ZS2019_rez02_foltyn_lukas_bydleni_u_greb
ZS2019_rez05_foltyn_lukas_bydleni_u_greb
ZS2019_vykresbyt_foltyn_lukas_bydleni_u_
ZS2019_vykresbytaa_foltyn_lukas_bydleni_
ZS2019_vykresbyta_foltyn_lukas_bydleni_u
ZS2019_vykresbytb_foltyn_lukas_bydleni_u

Housing at Grebovka Park

by Lukáš Foltýn
@atelier kuzemenský & kunarová

It is early in the morning and the fog covering the roofs of surrounding houses has not fallen yet. There is silence among the old tenements. The street lamps have gone out, it's over dawn. Here and there the leaves rustle in the trees, the tram bell rings in the distance, and the schnauzer and his master come out from around the corner. With a slow but certain step, they head out of town. An oasis that makes you forget and dream for a while. To Grébovka park.

 

The area is located on the border of Vinohrady and Vršovice, two Prague quarters, each with its unique moods, codes and storylines. Surrounding block developments and the Grébovka area respond to a terrain fault, which forms the interface. Meanwhile, there is a steep, complicated and probably therefore empty land. It is delimited in the longitudinal direction by Na Královce and Košická streets. In the transversal by a high wall of the park and an Art Nouveau apartment building whose bare gable has been waiting for a neighbor for years. The place has its memory, there used to stand village houses with a courtyard and a pond, an old core of Vršovice. The proposed project responds to it by consisting of three residential houses. Between them is a natural center of gravity, ungelt. It is accessible both from the existing staircase by the Grébovka wall and the new one from Na Královce street. An obelisk with a clock stands at the intersection of the vistas on the upper plateau, terminating the alley at Rybalkova Street. The layout of the buildings creates a transition from a rigid block development to the open Grébovka park and Nusle Valley.

 

The exclusivity of the place is given by its location within the city, its morphological division, and the quality of neighboring old houses and public buildings. This responsibility is the leading motive in the architectural design solution. With sophisticated consideration, it takes over existing characteristic elements in the locality and combines them with the current ones. Houses with a basic rectangular structure stand on a shared plinth. Characteristic features are the retaining walls made of coarse quarry stone, generous entrance portals, corner recessed loggias and recessed last floors. The façades consist of structural Munich plaster; cornices and columns coarse form rough stucco. Window profiles are made of light pine wood and shaped tubular railing in the color of oxidized bronze. From the construction point of view, these are reinforced concrete wall systems with load-bearing peripheral walls and a core with stairways and elevators.

 

Three apartment buildings provide a variety of layout units, ranging from studio apartments to five-room apartments. The unifying theme is large living rooms, salons. This is where family life happens, a place to meet, share or celebrate. The living space can be completely opened to the deep corner loggia with the folding windows, where the kitchen with dining area also opens. On warm days, dining is possible outside, although the dining room remains inside. Ordinary windows have a sill at half the height of standard windows. Built-in furniture maximizes storage capacity. In the low building at Košická Street there are designed flats accessible from the porch corridors and backyard, also usable as studios or small shops. For residents of the house is available extensive facilities with storage cubicles, bicycles and laundry. The garage space, hidden under the yard, is directly accessible from all buildings. Parking is provided by a platform parking stacker.

The center of the ensemble's social life is the courtyard café behind large arched windows. The two-storey elevated space serves as a bistro, wine bar and in the gallery as a coworking cafe. In summer, the session opens out into the backyard, where various festivities take place and associate the whole neighborhood.

52 units

125 dwellers

6450 m2

Grafy_foltýn.jpg
ZS2019_reference02_foltyn_lukas_bydleni_
ZS2019_reference03_foltyn_lukas_bydleni_
ZS2019_text_CZ_foltyn_lukas_bydleni_u_gr
ZS2019_reference01_foltyn_lukas_bydleni_
bottom of page