top of page

Adam Dvořák

NárožíKarlín_Dvořák_Adam_3D dvůr vlevo.j
NárožíKarlín_Dvořák_Adam_3D dvůr vpravo.
NárožíKarlín_Dvořák_Adam_schwarz s okolí

text autora

 

Nároží vybízí k vygradování hmoty, k vertikále, k věži. Ta je prvním stavebním kamenem figury domu. Umocňuje pocit, že si je dům plně vědom sousedních nárožních domů. Komunikuje s nimi. Věž i striktní pravidelnost uliční fasády dodávají domu pevnost a stálost, avšak ve dvoře nastavuje dům svou druhou tvář – tvárnou a rozehranou. Dvorní fasáda domu působí svou křivolakostí nahodile, její podoba nicméně vyplývá z potřeby zajistit maximální pohodlí obyvatelům domu, velké množství exteriérových ploch bytů, kvalitní výhledy a zároveň správnou míru soukromí a intimity, navzdory komplikacím pramenících z navázání na tři sousední objekty.

V první řadě navazuje dům na uliční čáru. Napojením se na dva sousední objekty získává tvar písmene L a uzavírá roh. Půdorysný tvar se stává atypickým při napojení na pětipodlažní objekt nacházející se ve vnitrobloku. Celý návrh je tímto momentem ve velké míře ovlivněn. Z důvodu rozdílných výšek sousedních domů postupně klesá počet pater – od sedmi pater v nejvyšší části po čtyři v místě navázání na budovu Cornlofts. Vesměs komerční parter domu je přerušen dvěma průchody. Ty zajišťují nejen přístup k bytům ve vnitrobloku, ale mohou poskytnout kolemjdoucím zajímavé průhledy budící zvědavost. Průchod ve vnitrobloku slouží jako pojítko mezi dvěma dvory a navazuje na něj společný prostor obyvatel domu.

Nad parterem se nachází už jen čistě obytná funkce – ta je poskytována různorodým spektrem bytů – od velikosti 1kk po velikost 4kk. Jejich standardem je orientace sever-jih pro zajištění oslunění a atraktivních výhledů na Vítkov. Směrem do dvora, to je na jih, mají byty obývací pokoje s balkóny, směrem na sever, tedy do ulice, jsou ložnice. Výjimkou jsou byty velikosti 1kk, které jsou orientovány pouze do ulice a venkovní prostor nemají. Počet bytů v této „L“ části je 81, z toho je 73 nájemních a 8 k prodeji.

„Prst“ domu ve vnitrobloku, díky svojí ideální orientaci, klidu, výhledům na Vítkov a velkým terasám obsahuje pouze byty určené k prodeji velikostního spektra od 2kk po 4kk. Byty se nachází i v přízemí, které je o necelý metr vyvýšeno pro zajištění dostatečného soukromí. Na jedno jádro náleží dva byty, což v první řadě umožňuje orientaci veškerých obývacích pokojů směrem k Vítkovu, v druhé řadě to domu dovoluje postupně klesat směrem k objektu Cornlofts. V místech poklesu jsou navrženy velmi atraktivní střešní terasy a na ně navazující luxusnější byty. Počet bytů v této dvorní části je 33.

Celkový počet bytů je 114. Necelá třetina z toho – ideálně situované byty určené k prodeji, by měla zajistit ekonomickou realističnost hned v počáteční fázi městského developerského projektu.

Dvůr domu je polosoukromý, tzn, určený pouze rezidenty. Z velké části je zatravněný a osazený několika stromy. Protínají ho pěší komunikace navazující na průchody domem a na pěší komunikaci náležící ke Cornlofts, tak aby tuto cest mohli využívat obyvatelé obou z těchto domů. Pod dvorem je navrženo podzemní parkoviště s vjezdem z obousměrné ulice Šaldova.

Fasády jsou opatřeny cementovou omítkou béžovo hnědé barvy. Výjimkou je parter domu, který je navržen v tmavě šedé barvě. Veškerá okna jsou francouzská s dřevěnými rámy opláštěnými tmavým hliníkem. Klíčovým prvkem na fasádě jsou římsy, které ještě více utvrzují dům v okolním kontextu a zároveň zvýrazňují rozehranost domu ve dvoře.

Konstrukce je navržena jako betonová monolitická. Tepelně izolační desky na fasádě a okna opatřená trojsklem zajišťují optimální tepelně technické vlastnosti objektu.

bp_portfolio_adam-10.jpg
NárožíKarlín_Dvořák_Adam_situace.jpg
NárožíKarlín_Dvořák_Adam_1. NP.jpg
NárožíKarlín_Dvořák_Adam_2.-5. NP.jpg
NárožíKarlín_Dvořák_Adam_6. NP.jpg

ULICE

bp_NárožíKarlín_Dvořák_Adam_3D dvůr vlev

DVŮR

Municipal Rental Housing in Karlin

by Adam Dvořák

The corner inspire to culminate a mass, to create a vertical, a tower, which became the first building stone of the house figure. It encourages the feeling, that the house is completely aware of the surrounding corner houses. The tower and the strict regularity of the street façade give the house solidity and stability, however in the courtyard the house sets its second face – formable and playful. The courtyard façade seems randomly because of its obliquity – nevertheless, my effort to ensure the highest comfort for inhabitants, the huge amount of flat exterior spaces, attractive views and, at the same time, the right level of privacy, despite the complications resulting from the connection to the three adjacent objects, were the attributes which have formed this façade.

Firstly, the house respects the street line. It gets the “L” shape by connecting to the two adjacent houses and it encloses the corner. The shape of the floor plan becomes atypical after linking to the five-storey adjacent object located in the courtyard. The whole proposal is significantly affected by this moment. Due to different heights of the surrounding buildings the number of floors gradually decreases – from seven in the highest part to four where the house is linked to the Cornlofts building. Mostly commercial ground floor is interlaced by the two passages which provide access to the apartments in the courtyard. Moreover, they can provide interesting views to people passing by. The passage located in the courtyard serves as the connection between the two courtyards. There is the common space for the inhabitants which is adjacent to the passage.

Above the ground floor just the residential spaces are located. They include a diverse range of units – from 1-room type to 4-rooms type. The standard of these units is the north-south orientation to provide insolation and attractive views of Vítkov. Towards the courtyard, it means to the south, are located living spaces with balconies, northwards, it means to the street, are bedrooms. The exception is 1kk units oriented just to the street and don’t have any external space. The number of units in this “L” part is 81, of which 73 are for rent and 8 for sell.

The house “finger” in the courtyard contains just units for sell due to its ideal orientation, views of Vítkov and spacious terraces. The scale range of these units is from 2-rooms to 4-rooms. Moreover, there are 4 units proposed on the ground floor, which is almost one meter elevated to provide sufficient privacy. There are two units for a communication core. It allows the units to be oriented towards Vítkov and to gradually decrease to the level of Cornlofts. In the places of decrease very attractive roof terraces are proposed and adjoining luxury apartments. The number of units in this courtyard part is 33.

The total number of units is 114. Less than a third of them – the ideally situated apartments for sale, should ensure a economic feasibility right from the start of the urban development project.

The courtyard is semiprivate, it means it is intended just for residents. It is largely grassed and interlaced by the footpaths adjacent to the passages of the house and to the footpath belonging to Cornlofts, so that the inhabitants of both houses can use it. Under the courtyard the underground car park is proposed with entrance from the two-way Šaldova street.

The facades are fitted with a beige-brown cement plaster. An exception is the ground floor of the house, which is designed in dark gray. All windows are French windows with wooden frames covered with dark aluminum. The key element on the façade are the cornices, which further strengthen the house in the surrounding context and at the same time highlights the obliquity of the house in the courtyard.

The construction is designed as a monolithic concrete. Thermal insulating panels on the facade and windows with triple glazing ensure optimal thermal and technical properties of the building.

NárožíKarlín_Dvořák_Adam_interier 2.jpg
NárožíKarlín_Dvořák_Adam_interier 1.jpg
NárožíKarlín_Dvořák_Adam_7. NP.jpg
bp_portfolio_adam-107.jpg
NárožíKarlín_Dvořák_Adam_bilance upr.jpg
NárožíKarlín_Dvořák_Adam_8. NP.jpg
NárožíKarlín_Dvořák_Adam_řezopohled vých
NárožíKarlín_Dvořák_Adam_řezopohled jižn
NárožíKarlín_Dvořák_Adam_pohled východní
NárožíKarlín_Dvořák_Adam_pohled severní.
NárožíKarlín_Dvořák_Adam_pohled na roh.j
IMG_7271upr small.jpg
NárožíKarlín_Dvořák_Adam_ptačí perspekti
bottom of page